25-lecie normalizacji stosunków między Polską a Niemcami

25 lat temu, 17 czerwca 1991 r., w Bonn przedstawiciele rządów Polski: Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski i RFN: Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher złożyli podpisy pod historyczny Traktatem o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy będącym uzupełnieniem Traktatu o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej z 14 listopada 1990 r., który podpisali Ministrowie Spraw Zagranicznych: Skubiszewski i Genscher. Traktaty te, razem z tzw. Mszą Pojednania w Krzyżowej, która miała miejsce 12 listopada 1989 r. są kamieniami węgielnymi stosunków polsko-niemieckich w ostatnim ćwierćwieczu.

Należy podkreślić, że oba Traktaty były równie ważny dla obu państw. Dla Polski oznaczały one bowiem normalizację stosunków z historycznym wrogiem oraz uznanie naszej granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, podczas gdy dla Niemiec były one jednym z warunków zjednoczenia, które zresztą nie doszłoby do skutku gdyby nie proces przemian zapoczątkowany przez polską Solidarność w rok 1980. i duże wsparcie naszego papieża Jana Pawła II. Dzięki tym właśnie przemianom możliwe było zjednoczenie Niemiec i symboliczne zburzenie Muru Berlińskiego 9 listopada 1989 r.

Na mocy Traktatu z 17 czerwca na zasadach wzajemności uregulowane zostały zasady współpracy obu krajów oraz położone zostały podwaliny dla intensyfikacji wymiany kulturowej oraz młodzieżowej. W tym celu powołane zostały wspólne instytucje odbudowujące zaufanie między oby narodami, takie jak: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej czy Komisja Międzyrządowa do spraw Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Należy również podkreślić, że w Traktacie Niemcy uznały nasze dążenia do członkostwa w strukturach euro-atlantyckich, tj. w UE i w NATO. Jednak, z drugiej strony zabrakło nam determinacji, aby rozwiązać problemy polskiej mniejszości narodowej w Niemczech.

Oceniając stosunki polsko-niemieckiej w ostatnich 25 latach nasuwa się oczywista konkluzja, że były one zapewne najlepsze w historii obu narodów. Dynamicznie rosła wymiana handlowa, która obecnie bije rekordy – w 2015 r. wyniosła 88,5 mld euro. W rezultacie Niemcy od lat są naszym najważniejszym partnerem gospodarczym, podczas gdy my również pniemy się góry w statystykach niemieckich – w 2015 r. byliśmy już 7. największym partnerem gospodarczym Niemiec, podczas gdy w 2011 r. było to jeszcze 11. miejsce.

Znacząco zmieniło się również wzajemne postrzeganie obu narodów, co jest zasługą intensywnej współpracy kulturalnej i wymiany młodzieży. Zniknął element wrogości i podejrzliwości, a jego miejsce zajęło nastawienie na współpracę i wspólne interesy. Odnotować należy również rosnącą w ostatnim czasie imigrację polską do Niemiec, które zastąpiły Wielką Brytanię w roli głównej destynacji Polaków wyjeżdżających za pracą za granicę.

Rok jubileuszowy zainicjowany w związku z 25-leciem Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy stanowi również dobry moment do refleksji na przyszłością wspólnych relacji, które ucierpiały nieco po zmianie ekipy rządzącej w Polsce. Należy dołożyć starań, aby dorobek tych 25 lat nie został roztrwoniony dla doraźnych zysków politycznych.

Wydaje się, że dużym testem dla obustronnych stosunków jest również kwestia kryzysu uchodźców, odmiennie postrzeganego w obu krajach. Potrzeba tutaj wiele zrozumienia dla racji obu stron, a nie przerzucania się winą za „brak solidarności” u Polaków czy też „zaproszenie uchodźców” przez niemiecką kanclerz.

Odrębnych wyzwaniem jest budowa drugiej nitki gazociągu Nord Stream, która mimo, że jest przedsięwzięciem prywatnym, to w powszechnym odbiorze w Polsce oraz w innych krajach regionu jest postrzegana jak przedsięwzięcie godzące w ich bezpieczeństwo energetyczne, w tym szczególnie Polski.

Mocne więzi polsko-niemieckie mogą okazać się jeszcze bardziej potrzebne w kontekście poważnych wyzwań, z jakimi boryka się obecnie Unia Europejska, tj. wspomnianego kryzysu migracyjnego, widma wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE (tzw. Brexitu), zagrożenia ze wschodu, rosnącej popularności opcji skrajnych w europejskiej polityce itd.

Polska, jako największy kraj Europy Środkowo-Wschodniej, formalnie szósty co do wielkości kraj UE, ze względu na swoje położenie i uwarunkowania historyczne, a także znaczący rozwój gospodarczy i proeuropejskość społeczeństwa stała się w ostatnim czasie jednym z liderów Wspólnoty. Jednakże, te formy naszej aktywności zostały w ostatnim półroczu znacząco ograniczone na skutek dystansowania się naszego obecnego rządu wobec UE, często stawania obok zamiast proponowania naszych rozwiązań. W niektórych krajach Unii rośnie eurosceptycyzm i nie ma potrzeby, abyśmy do tego trendu dołączali. W ramach Unii łatwiej nam rozwiązywać nasze trudne sprawy geopolityczne, historyczne, a także te związane z naszym rozwojem i bezpieczeństwem. Powinniśmy działać zgodnie z często powtarzaną formułą, że Polska powinna być coraz bardziej liczącym się państwem w UE.

 

Czesław Siekierski

 

40-lecie Europejskiej Partii Ludowej

Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) jest największą organizacją polityczną w Europie zrzeszającą 75 partii członkowskich z 40 krajów, w tym od 2004 r. PSL. Obecnie wywodzi się z niej 12 szefów państw i rządów, 14 z ogólnej liczby 28 unijnych komisarzy – w tym Przewodniczący Komisji Europejskiej – Jean-Claude Juncker, a Grupa EPL jest największą spośród frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim.

EPL została powołana do życia w 1976 r. w Luksemburgu przez partie chadeckie wywodzące się z: Belgii, Irlandii, Francji, Holandii, Luksemburga, Niemiec i Włoch, a jej pierwszym przewodniczącym został ówczesny premier Belgii Leo Tindemans.

40 lat później, 30 maja 2016 r. – również w Luksemburgu – zgromadziło się blisko 700 przedstawicieli partii członkowskich oraz zaproszonych gości, aby świętować okrągłą rocznicę powstania Europejskiej Partii Ludowej. Z ramienia PSL w obchodach uczestniczył europoseł Czesław Siekierski.

Głównym punktem uroczystości były okolicznościowe wystąpienia najważniejszych polityków EPL, m.in. kanclerz Niemiec Angeli Merkel, Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude’a Junckera, Przewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim Manfreda Webera, byłego Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya oraz Przewodniczącego EPL Josepha Daula.

W swoim wystąpieniu Angela Merkel przypomniała o naczelnej idei stojącej za integracją europejską, tj. wyeliminowaniem wojen. W tym kontekście odniosła się do swojego udziału w obchodach 100. rocznicy bitwy pod Verdun, które miały miejsce w dn. 29 maja. Pani kanclerz wskazywała na wyzwania, z jakimi przychodzi obecnie mierzyć się Europie – kryzys migracyjny, konflikty u granic zewnętrznych, słaby wzrost gospodarczy, rosnąca konkurencja na arenie międzynarodowej. Jej zdaniem, Europa może sprostać tym wyzwaniom tylko działając wspólnie.

Z kolei Donald Tusk przestrzegał przed możliwych rozpadem UE i różnego rodzaju utopiami: „utopią Europy bez państw narodowych, utopią Europy bez konfliktów interesów i ambicji, utopią Europy narzucającej swoje własne wartości zewnętrznemu światu, utopią euroazjatyckiej jedności”. Stwierdził również, że idea federalizacji „nie wydaje się najlepszą odpowiedzią” na obecne problemy kontynentu. Ponadto zapowiedział rozpoczęcie szerokiej debaty na przyszłością UE przy okazji przypadającej na przyszły rok 60. rocznicy Traktatów Rzymskich.

Jean-Claude Juncker skupił się głównie na prezentacji wyników jego sztandarowego projektu, tj. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych – zwanego również Planem Junckera, który ma za zadanie przywrócić wzrost gospodarczy i miejsca pracy w Europie. Przewodniczący Komisji podkreślił między innymi, że w rok od podowalania do życia tego instrumentu zakontraktowane zostało już ponad 100 mld euro, co stanowi blisko 1/3 jego ogólnego budżetu.

Szef Grupy EPL w Parlamencie Europejskim Manfred Weber zorientował swoje wystąpienie wokół potrzeby bycia dumnym z takich osiągnięć Europy jak demokracja, swobody obywatelskie czy państwo prawa. Podkreślił również, że zjednoczona Europa nie stoi w sprzeczności z istnieniem państw narodowych.

Były Przewodniczący Rady Europejskiej a zaraz współprzewodniczący specjalnej grupy roboczej EPL mającej wypracować rozwiązania dla przyszłości UE, Herman Van Rompuy wskazywał m.in. na sukcesy Unii w walce z kryzysem w strefie euro, która, mimo, że przez wielu skazywana na porażkę przetrwała i obecnie mocno się reformuje. Jego zdaniem, aby Unia oraz strefa euro mogły nadal sprawnie funkcjonować w przyszłości konieczna jest „refleksja” oraz zmiany, w tym również zmiany traktatowe. Zdaniem Van Rompuya pierwszeństwo powinna mieć teraz „Europa rezultatów”, ponieważ „bez Unii nie ma przyszłości dla młodych Europejczyków”.

Występując na zakończenie obchodów Przewodniczący EPL Joseph Daul skrytykował populistów europejskich, którzy „są dobrzy w znajdywaniu problemów, a nie w ich rozwiązywaniu”. Podkreślił również, że Europa zawsze robiła największe postępy w czasach kryzysów. Ponadto zapowiedział, że podczas kolejnego Kongresu EPL na Malcie w 2017 r. przedstawione zostaną wyniki prac grupy roboczej EPL ds. przyszłości Europy.

 

WP_20160530_15_42_20_Pro

 

 

 

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego

dr. Czesława Siekierskiego

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

Wymiana poglądów z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Philem Hoganem w ramach usystematyzowanego dialogu

W ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dniu 24 maja 2016 odbyła się dyskusja posłów z Komisarzem Europejskim ds. rolnictwa, Philem Hoganem w ramach, tak zwanego, dialogu ustrukturyzowanego. Potrzebę odbycia tej szczególnego rodzaju wymiany poglądów określają przepisy zawarte w „Porozumieniu Ramowym w sprawie Stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją”.
Zgodnie z literą wspomnianego dokumentu, dialog ustrukturyzowany powinien odbywać się każdego roku w pierwszym półroczu celem przeprowadzenia analizy potrzeb, zarówno w zakresie legislacyjnym jak i nielegislacyjnym. Ma on również stanowić pomoc w późniejszym wyborze pewnej liczby priorytetów, które zostaną uznane za najważniejsze do uwzględnienia w Programie Prac Komisji na rok 2017. Rozmowy dotyczyły również aktualnego Programu Prac Komisji na rok 2016.
W swoim wystąpieniu na forum Komisji AGRI, Komisarz Hogan skupił się początkowo na sytuacji w sektorze mleka i wieprzowiny, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Obecnie podaż przewyższa popyt, które muszą zostać zrównoważone, celem przywrócenia cen do poziomu umożliwiającego kontynuację produkcji. W wielu krajach, produkcja mleka w roku ubiegłym wzrosła, np. w Polsce o ok. 5%. Komisarz zaznaczył również, że eksport mleka i jego przetworów z UE wzrósł. W opinii Komisarze, mechanizm ograniczania produkcji (tak zwany art. 222), który ma wejść w życie w październiku 2016, mógłby objąć dużą większość produkcji mleka w UE.
Odnośnie sektora wieprzowiny, Komisarz przypomniał, że w roku 2016 produkcja spadła, podobnie jak liczebność świń w uboju. Ceny tusz pozostają przy tym na tym samym poziomie. Sektor nadal znajduje się pod presją.
Komisarz odniósł się również do prowadzonych aktualnie negocjacji, jakie obecnie prowadzi UE w zakresie porozumień handlowych. Wyraził opinię, że ostatnia runda negocjacji nie przyniosła wielkich postępów a USA nadal nie chcą rozmawiać na temat oznaczeń pochodzenia, ochrony win  nazwach semigenerycznych niektórych produktów. UE chce również wprowadzenia do porozumienia bardziej ambitnego rozdziału dotyczącego kwestii sanitarnych i fitosanitarnych. Celem Unii jest podpisanie niepełnego lub niedopracowanego porozumienia, nawet  w kontekście woli USA do zakończenia rozmów jeszcze za czasu urzędowania administracji Prezydenta Obamy.
Komisarz wyraził równie ubolewanie, że liczne państwa członkowskie nie zdecydowały się na skorzystanie z pakietu pomocowego 500 mln euro, udostępnionego w ubiegłym roku państwo członkowskim. W ramach dyskusji z udziałem członków Komisji AGRI podnoszono kwestie znaczenia interesu europejskiego rolnictwa w kontekście prowadzonych  planowanych porozumień handlowych UE z państwami trzecimi, kwestię słabej pozycji i siły rolników w łańcuchu dostaw żywności, oraz wpływu przeprowadzanego uproszczenia WPR na życie i dochody rolników.
Przewodniczący posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski zwrócił uwagę na to, że przy wszelkich zmianach dotyczących WPR, które będą następować, analizie zawsze będzie poddawana kwestia konkurencyjności. W tym kontekście ważna będzie rola spółdzielczości oraz współpracy między różnymi aktorami łańcucha dostaw żywności oraz ich możliwości tworzenia struktur pionowych w zakresie produkcji.

„Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych” – ocena sprawozdania na podstawie art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów
Na posiedzeniu komisji AGRI 24 maja 2016 posłowie mieli okazję wysłuchać stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie oceny sprawozdania „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych”. Przedstawiciel Komisji przedstawiła wyniki negocjacji programowych w sprawie funduszy i zatrudnienia młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W marcu 2016, AGRI podjęła decyzję o sporządzeniu opinii dotyczącej Inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego – maksymalizowanie wkładu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – ocena sprawozdania na podstawie art. 16 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
Rozpatrzenie projektu opinii przewiduje się na 30 sierpnia, a termin składania poprawek na 2 września 2016. Przyjęcie projektu opinii AGR mogłoby wtedy nastąpić w połowie października, aby umożliwić przekazanie ostatecznego jej tekstu do komisji REGI przed przyjęciem na jej forum sprawozdania w pierwszej połowie listopada 2016.

Wysłuchanie w sprawie „Nowych nadzwyczajnych środków rynkowych ograniczających produkcję mleka”
25 maja 2016 odbyło się specjalne wysłuchanie w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego poświęcone tematowi środków rynkowych mających na celu ograniczenie produkcji mleka w związku z panującym w sektorze mleczarstwa kryzysem i niskim poziomem cen. Zaproszeni eksperci, przedstawiciele europejskich organizacji reprezentujących sektor mleczarski, przedstawiciele Rady i Komisji oraz posłowie z AGRI, prowadzili ożywioną debatę na temat nadzwyczajnych środków rynkowych zorientowanych na ograniczenie produkcji mleka, podjętych przez Radę na posiedzeniu 14 marca.
Przewodniczący posiedzeniu poseł Czesław Siekierski zwrócił uwagę na to, że te tymczasowe środki, które muszą być wprowadzone na szczeblu europejskim celem uczynienia efektywnego kroku dla udzielenia pomocy całemu łańcuchowi sektora mleczarstwa, stanowią temat intensywnej debaty, i uzasadniają organizację tego nadzwyczajnego posiedzenia, na którym trzy instytucje (Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada) będą miały możliwość stymulowania owocnej debaty z wysokiego szczebla przedstawicielami organizacji Europejskich, które zostały zaproszone do rozmowy na temat tych niezwykle istotnych i wrażliwych kwestii.
W ramach wysłuchania, jako pierwszy głos zabrał Pan Hans Hoogeveen, Wiceminister Rolnictwa Holandii, przedstawiciel z ramienia Prezydencji Rady Ministrów UE, który przypomniał decyzje podjęte przez Radę oraz powody, jakie nią kierowały. Zaraz po nim swoje wstępne wystąpienie wygłosił Pan Joost Korte, Zastępcy Dyrektora Generalnego z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej, który przedstawił szczegóły dotyczące roli DG AGRI w tym kontekście.
W dalszej kolejności głos zabrali następujący zaproszeni goście: Pan Mansel Raymond, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Mleka i Produktów Mleczarskich, reprezentujący COPA. Pan Tommaso Mario Abrate, Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Mleka i Produktów Mleczarskich, przedstawiciel z ramienia COGECA, Pan Romuald Schaber, Prezes Europejskiej Rady Mleczarskiej (EMB), Pan Michel Nalet, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarskiego (EDA) oraz Pani Isabel Vilalba, odpowiedzialna za Grupę ds. Mleka w Via Campesina.
Prelegenci oraz uczestniczący w dyskusji posłowie, zwracali uwagę na dużą złożoność kryzysu, różnice występujące między państwami członkowskimi, a nawet znaczące rozbieżności dotyczące skali problemu w obrębie krajów. Podkreślano wpływ rynków zagranicznych na sytuację w Europie, znaczenie obecnej i przyszłej konkurencji na świecie w zakresie produkcji mleka i jego przetworów oraz trudności w precyzyjnym przewidywaniu trendów rynkowych. Poza czynnikami rynkowymi należy również brać pod uwagę czynniki polityczne, które w ostatnich latach znacząco przyczyniają się do destabilizacji wymiany handlowej (np. embargo rosyjskie).
W wypowiedziach posłów wiele miejsca poświęcono również kwestiom związanym z jakością europejskich produktów, bezpieczeństwem konsumentów oraz kontaktami producentów z dużymi sieciami sprzedaży detalicznej. Wśród posłów nie ma zgody odnośnie tego, czy przyszłe środki, które miałyby na celu wprowadzenie ograniczenia produkcji mleka, powinny mieć charakter przymusowy czy dobrowolny. Zwracano również uwagę na trudności w długotrwałym przechowywaniu produktów mleczarskich oraz kwestię wspierania płynności finansowej rolników, która często przesądza o tym, czy gospodarstwo upadnie, czy utrzyma się na rynku. Dyskusja trwała dłużej niż początkowo planowano, a możliwość wypowiedzenia się miało również szersze grono organizacji, między innymi CEJA (Europejska Rada Młodych Rolników).

 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski prezentuje pytanie skierowanego do Komisji Europejskiej oraz Rady dotyczące środków zwalczania kryzysu w sektorze mleczarstwa
Pierwszym punktem sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego 26 maja 2016 było pytanie ustne skierowane do Komisji Europejskiej i Rady w sprawie środków mających na celu przeciwdziałanie kryzysowi w sektorze mleczarskim. W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, pytanie przedstawił Przewodniczący AGRI, Poseł Czesław Siekierski.
W pytaniu odnotowuje się, że europejski rynek mleka znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji, którą charakteryzują niskie ceny i niskie marże. Z badań Europejskiego Obserwatorium Rynku Mleka wynika natomiast, że z sektora nie płyną sygnały, które wskazywałyby na poprawę sytuacji. Obecnie średnia cena mleka jest znacznie niższa w porównaniu z latami poprzednimi. W związku z tym, w ramach pytania ze strony AGRI wezwano Komisję Europejską oraz Radę do przedstawienia szczegółów dotyczących natychmiastowych i długoterminowych kroków mających na celu zmniejszenie presji na producentów mleka.
Poseł Czesław Siekierski zwrócił również uwagę na to, że do głównych przyczyn obecnego kryzysu w sektorze mlecznym należy zaliczyć brak równowagi między podażą i popytem – produkcja rośnie szybciej niż spożycie oraz niewłaściwe funkcjonowanie łańcucha dostaw mleka – w tzw. integracji pionowej – od produkcji, udoju mleka aż do produktów, przetworów mlecznych spożywanych przez konsumentów. Koszty niewłaściwej organizacji, brak efektywności wspomnianego łańcucha oraz nadmierne zyski niektórych podmiotów sprawiają, że wysokie obciążenia, koszty ponosi rolnik, tj. producent mleka.
Zwracał również uwagę na inne kwestie, podkreślając, że rozwój technologiczny, zwiększone możliwości komunikacji i transportu, spowodowały, że rynek mleka i przetworów mlecznych oraz handel nimi z lokalnego, regionalnego, stał się globalny. Doprowadziło to do potrzeby bilansowania podaży i popytu w ujęciu światowym. Stąd coraz ważniejsze stają się zasady wymiany handlowej między Unią a krajami trzecimi oraz zapewnienie właściwych warunków konkurencji dla unijnych producentów, które uzależnione są m.in. od dobrostanu zwierząt, przestrzegania standardów jakościowych, skali produkcji. Wpływ a rynek światowy mają również uwarunkowania polityczne, takie jak np. embargo rosyjskie.

 

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr. Czesława Siekierskiego

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dn. 25-26 kwietnia b.r.

Wysłuchanie pt. „Równe warunki działania na szczeblu europejskim: wdrażanie europejskich przepisów w sektorze rolnictwa”

Jednym z najważniejszych punktów kwietniowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, było wysłuchanie publiczne „Równe warunki działania na szczeblu europejskim: wdrażanie europejskich przepisów w sektorze rolnictwa”. Celem wysłuchania było porównanie i ocena różnych kwestii związanych z wdrażaniem przez państwa członkowskie europejskiego ustawodawstwa w obszarze rolnictwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dobrostan zwierząt i środowisko. Jego celem była również próba dokonania oceny wpływu różnic we wdrażaniu, przejrzystości, cenach środków produkcji i produktów, opodatkowania oraz europejskich i krajowych przepisów. Rozważania prowadzono mając na uwadze konkurencyjność rynku europejskiego. W trakcie wysłuchania głos zabrali eksperci prezentujący różne ośrodki oraz kraje UE. Pan Niels Lindberg Maden z duńskiej rady rolnictwa  żywności mówił o równych warunkach funkcjonowania i przejrzystości jako ważnych elementach WPR. Dr Antal Szabadkai, były sekretarz generalny węgierskiego związku pracowników rolnych mówił o gospodarczych aspektach realizowanej  w UE polityki rolnej. An Alber Jan Maat, były przewodniczący Copa-Cogeca poruszał kwestie powiązań między polityką rolną UE i stosowanymi w gospodarstwach metodami, a Pan Robert Hoste z holenderskiego Uniwersytetu w Wageningen mówił o uwarunkowaniach produkcji trzody chlewnej oraz rynku i uwarunkowaniach, w jakich pracują hodowcy. Mówcy poruszali takie kwestie jak ceny energii oraz ich wpływ na sytuację w rolnictwie, przepisy dotyczące uzyskiwania certyfikatów, inflacji, płacy minimalnej i ubóstwa. Zwracano uwagę na różnice występujące miedzy państwami członkowskimi, inny typ rolnictwa w krajach południa Europy i na północy, oraz stawiano pytania dotycząc niskiego wykorzystania środków dostępnych w ramach pakietu pomocowego z ubiegłego roku (na poziomie 35%).

Głosowania na forum Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, 26.04.2016

  1. Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin

Na posiedzeniu komisji AGRI 26 kwietnia 2016 odbyło się głosowanie nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji międzyinstytucjonalnych, dotyczącym rozporządzenia o agrofagach roślin . Sprawozdawczynią z ramienia Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego jest Pani Anthea McIntyre (EKR). Porozumienie osiągnięto 16 grudnia 2015 w następstwie siedmiu rozmów trójstronnych. W ramach kolejnych kroków procedury, po przyjęciu tekstu na forum komisji AGRI, Przewodniczący prześle pismo do Prezydencji Holandii z załączonym tekstem skonsolidowanym wraz ze standardową formuła „Zalecę zgromadzeniu plenarnemu, aby stanowisko Rady zostało przyjęte bez poprawek”. Po tym, jak COREPER i Rada Ministrów przyjmą ten sam tekst, ponownie zostanie on skierowany do Parlamentu Europejskiego, zrewidowany pod kątem prawnym, w formacie pierwszego czytania w Radzie. Z przyczyn proceduralnych koniecznym będzie wtedy wyznaczenie terminu składania poprawek, aby przejść do głosowania przed przekazaniem tekstu na sesję plenarną, celem uzyskania jej ostatecznego zatwierdzenia.

  1. Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE

Na posiedzeniu Komisji AGRI w dniu 26 kwietnia 2016 odbyło się również głosowanie w sprawie projektu sprawozdania (sprawozdawczyni: Anthea McIntyre (EKR)) dotyczącego rozwiązań technologicznych dla zrównoważonego rolnictwa w UE. Sprawozdanie zostało przyjęte, a do jego projektu złożono łącznie 304 poprawki, z których, dzięki odbyciu szeregu spotkań sprawozdawców cieni, sprawozdawczyni zaproponowała 44 kompromisy obejmujące niemal cały tekst, celem usprawniania głosowania i ujednolicenia treści. Głosowanie na sesji plenarnej w sprawie tego sprawozdania zaplanowano na czerwiec 2016. Sprawozdawczyni podkreślała, że rolnictwo UE powinno mieć dostęp do innowacji i technologii, które muszą być dostępne dla rolników. Istnieje również potrzeba opracowania i udostępniania rozwiązań skierowanych do gospodarstw mniejszych, aby z nowatorskich rozwiązań mogły korzystać nie tylko gospodarstwa największe. Sprawozdanie porusza również, między innymi, kwestie bioróżnorodności i wagi różnorodności genetycznej.

  1. Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego

W ramach posiedzenia AGRI w dniu 26 kwietnia 2016 przyjęto w głosowaniu także projekt opinii dotyczącej strategii UE na rzecz regionu alpejskiego. Sprawozdanie, którego dotyczy przyjęta opinia AGRI, przygotowywane jest w komisji Rozwoju Regionalnego (REGI). Sprawozdawczyni opinii z ramienia komisji AGRI, Pani Ulrike Müller (ALDE) przedstawiła projekt swojej opinii na posiedzeniu AGRI 14 marca 2016. Do 18 marca 2016 złożono 84 poprawki a następnie wynegocjowano 12 poprawek kompromisowych, aby usprawnić proces głosowania. Sprawozdanie, którego dotyczy opinia komisji AGRI, będzie głosowane w REGI w połowie czerwca 2016.

  1. Sprawozdanie z postępów w dziedzinie energii odnawialnej

Jako ostatni głosowany był projekt opinii przygotowanej przez posła Franca Bogoviča (EPL) dotyczącej postępów w dziedzinie energii odnawialnej. W następstwie jej wcześniejszego przedstawienia na forum komisji AGRI, złożono do niej 96 poprawek , jednakże cały tekst, zawiera poprawki kompromisowe wynegocjowane przez sprawozdawcę i sprawozdawców cieni. Poseł sprawozdawca zapewnił, że poprawki kompromisowe obejmują niemal wszystkie zgłoszone kwestie. Komisją właściwą dla tego zagadnienia jest ITRE, a opinia AGRI koncentruje się na rozwoju obszarów wiejskich (kwestia biomasy, biopaliw drugiej generacji, które mogą pomóc w osiągnięciu unijnych celów w dziedzinie transportu). Sprawozdawca podkreślił w przygotowanym tekście zwrócenie uwagi na to, aby również samo rolnictwo mogło skorzystać z rozwoju w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Ich rozwój pozostaje również w bezpośrednim związku z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz dochodami rolników. Głosowanie mające na celu przyjęcie sprawozdania, którego dotyczy opinia komisji AGRI, planowane jest na połowę lipca 2016 a głosowanie na sesji plenarnej wstępnie przewiduje się na czerwiec.

Wymiana poglądów z Jensem Geierem (sprawozdawcą komisji BUDG) na temat procedury budżetowej na 2017 r; 26 kwietnia 2016 na posiedzeniu Komisji AGRI Parlamentu Europejskiego  miała miejsce wymiana poglądów z Panem Jensem Geierem, który jest sprawozdawcą Komisji Budżetowej w sprawie budżetu ogólnego UE na rok 2017. Jak każdego roku, sprawozdawca zajmujący się budżetem ogólnym odwiedza komisje tematyczne, aby otrzymać informacje od posłów dotyczące ich priorytetów, obaw oraz komentarzy w kontekście budżetu na rok kolejny. Rolnictwo jest kluczowym elementem budżetu, dlatego też informowanie innych komisji oraz posłów, również tych nie zajmujących się na co dzień rolnictwem, jest bardzo istotne, aby uświadamiać wszystkim jak ważne jest zapewnienie dostępności w obydwu filarach WPR dla rolników i konsumentów. W trakcie dyskusji zwracano uwagę na to, że nie ma przesłanek, które pozwalałyby przewidywać rychłe zakończenie kryzysu na przestrzeni roku czy najbliższych dwóch lat. W związku z tym trzeba zastanowić się, jak sytuacja gospodarcza w różnych państwach członkowskich będzie wpływać w przyszłości na budżet UE. Poza tym, wiele państw członkowskich uważa, że kwestią najważniejszą jest zmniejszanie wydatków UE. Podkreślano konieczność wsparcia rolników, którzy jeszcze spłacają kredyty zaciągnięte przed kryzysem, a Parlament powinien nawoływać do działań stabilizujących, oraz do większej elastyczności niektórych rozwiązań. W tym kontekście obniżanie budżetu na rolnictwo wydawałoby się krokiem bardzo szkodliwym dla europejskiego bezpieczeństwa żywnościowego, europejskiego modelu rolnictwa, bezpieczeństwa dostaw. Rolnictwo i obszary wiejskie potrzebują odpowiedniego poziomu finansowania, szczególnie wobec konieczności zmierzenia się ze starzeniem się społeczności wiejskiej, wyludnianiem na niektórych obszarach oraz rosnącymi kosztami produkcji. Sprawozdawcą opinii w sprawie budżetu jest, z ramienia AGRI, Poseł Peter Jahr (EPL, Niemcy), który przygotował tekst dotyczący mandatu do rozmów trójstronnych dla komisji AGRI. Po wymianie poglądów, która odbyła się 26 kwietnia 2016, posłowie mają czas do 4 maja 2016 na składanie poprawek. Następnie rozpocznie się proces tworzenia list do glosowania oraz opracowanie ewentualnych kompromisów, aby głosowanie mogło odbyć się 2 czerwca 2016, co umożliwi przyjęcie opinii do sprawozdania Komisji Budżetowej nim będzie ono w niej głosowane 30 czerwca 2016.

Nowa, perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji Na posiedzeniu Komisji AGRI 26 kwietnie 2016 odbyła się również dyskusja nad projektem opinii AGRI w sprawie nowej, perspektywicznej i innowacyjnej przyszłej strategii w dziedzinie handlu i inwestycji. Termin składania poprawek do opinii upływa  29 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00. W październiku 2015 Komisja Europejska opublikowała nową strategię handlową i inwestycyjną dla UE zatytułowaną „Handel z korzyścią dla wszystkich: w kierunku bardziej odpowiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej”. Zdaniem Komisji Europejskiej, ta nowa strategia uczyni porozumienia handlowe bardziej efektywnymi i utworzy więcej możliwości dla wspierania miejsc pracy w Europie. Nowe podejście ma również na celu udzielenie odpowiedzi na trwającą obecnie w UE intensywną debatę dotyczącą handlu – w tym również Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Komunikat jest obecnie analizowany przez państwa członkowskie na szczeblu Rady oraz przez Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Rozważany jest również w dialogu z zainteresowanymi stronami. W oparciu o te dyskusje, Komisja dokona oceny sposobu, w jaki powinno przebiegać wdrażanie w czasie trwania obecnej kadencji. Niektóre działania, takie jak te dotyczące przejrzystości, mogą być uruchamiane bez opóźnień. Inne przyjmą formę wniosków Komisji i w związku z tym podlegać będą zwykłym procedurom konsultacji i podejmowania decyzji . Komisja INTA przygotowuje sprawozdanie z własnej inicjatywy, które będzie głosowane 16 czerwca. AFET, DEVE, EMPL, ITRE, IMCO i AGRI przygotowują opinie. Sprawozdawczynią z ramienia AGRI jest Posłanka Herranz Garcia (EPL, Hiszpania), która teraz przedstawi projekt swojej opinii. Przewodniczący posiedzeniu AGRI Poseł Czesław Siekierski zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia skumulowanego efektu przyjmowanych ustępstw na korzyść różnych partnerów handlowych. Jeśli obszar ten nie będzie monitorowany w sposób szerszy, a nie jedynie w zawężeniu do rozmów z danym partnerem, UE ryzykuje swoją konkurencyjnością i pozycją na rynku światowym. Bardzo istotna jest również kwestia uczciwej konkurencji, gdyż jeśli jej zasady byłyby powszechnie przestrzegane na rynkach światowych, Europa byłaby w bardzo dobrej sytuacji, ma bowiem świetnie przygotowane rolnictwo do konkurowania jakością i standardami na rynku globalnym. Poseł Siekierski przypomniał również, że wolny handel daje korzyści wszystkim, jeśli zachowane są zasady konkurencji. Dlatego też negocjacje muszą uwzględniać różne interesy i specyfikę państw, aby dać równe szanse wszystkim stronom. Zbyt dalekie ustępstwa po stronie UE mogą oznaczać powolny zanim europejskiego modelu rolnictwa. Termin składania poprawek do zaprezentowanej opinii upływa 29 kwietnia 2016 a głosowanie nad ostatecznym jej tekstem przewidziano na 6 czerwca 2016. Dziesięć dni później ma ię odbyć głosowanie sprawozdania Komisji Handlu, którego dotyczy opinia.

Prezentacja badania pt. „Rola unijnej wspólnej polityki rolnej w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich” W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich? Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego w dniu 26 kwietnia 2016 miała miejsce prezentacja zamówionego przez AGRI badania dotyczącego „Roli unijnej wspólnej polityki rolnej w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich”. Tworzenie miejsc pracy stanowi jeden z kluczowych priorytetów dla UE a rolnictwo pozostaje ważnym motorem gospodarki wiejskiej, przez co WPR ma do odegrania swoją rolę w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich. Wspomniana  analiza przeprowadza szereg badań przypadku z różnych państw członkowskich i dostarcza wniosków związanych z wkładem WPR w tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich w UE. Badanie prezentowane jest na kilka dni po tym, jak opublikowany jego projekt, dlatego też zostało ono Państwu udostępnione w formacie ‚.pdf’ (pe de ef) i przesłane e-mailem. Wersja papierowa będzie dostępna za kilka dni. Zaraz po prezentacji badania, Pan Andrieu [andrju] przedstawi projekt swojego sprawozdania. Następnie odbędzie się nasza debata w sprawie roli WPR w tworzeniu miejsc pracy na obszarach wiejskich. Analiza została zaprezentowana przez Pana Bernda Schuha z OIR (Austriacki instytut planowania przestrzennego) oraz Pana Mauro Vigani z Uniwersytetu w Gloucestershire. Debatę z udziałem posłów komisji AGRI rozpoczęło wystąpienie posła Erica Andrieu (S&D, Francja) odpowiedzialnego za przygotowanie sprawozdania AGRI  dotyczącego sposobu, w jaki WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Poseł sprawozdawca przypomniał, że na obszarach wiejskich występuje problem związany z zatrudnieniem, oraz konieczność wzmocnienia kwestii wymiany pokoleniowej w gospodarstwach. Zwrócił również uwagę na potrzebę promowania działań idących w kierunku modelu zrównoważonego i zasadność wspierania dobrych praktyk opracowywanych i realizowanych przez samych rolników. Trzeba korzystać z rozwoju systemu zabezpieczenia dostaw żywności, wspierać rolnictwo ekologiczne i współpracę z odpowiednimi partnerami i korzystać z programów rozwoju obszarów wiejskich, aby ukierunkować je na tworzenie zatrudnienia. W dłuższej perspektywie ważne będzie również dalsze podkreślanie związków między rolnictwem i innymi dziedzinami. Produkcja zrównoważona będzie wymagała dalszego wprowadzania odpowiednich zmian, a zatrudnienie nie może być tematem marginalizowanym i należy zdefiniować pojęcia z tego zakresu. Trzeba odpowiedzieć również na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, chociażby w obszarze świadczenia usług niespożywczych. Przewodniczący posiedzeniu poseł Czesław Siekierski podkreślił, że zmiany strukturalne na terenach wiejskich nadal będą zachodzić, oraz, że pojawia się konieczność świadczenia różnego rodzaju usług dla osób, które przyjeżdżają i zamieszkują na wsi, gdzie zarazem rozwija się przedsiębiorczość, z uwagi na niższe koszty działania. W przyszłości należy postawić na wielofunkcyjność obszarów wiejskich, biogopodarskę i gospodarkę obiegową.

Wymiana poglądów z Ceesem Veermanem, przewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych Uczestnictwo europejskiego sektora rolno-spożywczego na rynkach światowych stworzyło istotne możliwości handlowe, naraziło go jednak również na większy brak stabilności na rynku oraz podwyższony poziom zmienności cen. W tym kontekście, Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi utworzyła grupę ekspercką „Grupa Zadaniowa ds. Rynków Rolnych. Misją Grupy Zadaniowej jest dyskutowanie istotnych kwestii, takich jak przejrzystość rynku, dostęp rolników do instrumentów finansowych i rynków kontraktów terminowych celem ograniczania ryzyka cenowego, możliwości kontraktowania w ramach łańcucha oraz możliwości prawnych dla organizacji wspólnych działań rolników. Wszystko to ma na celu poprawę pozycji rolników w łańcuchu dostaw. Grupa Zadaniowa składa się z 12 członków, z których wszyscy są doświadczonymi ekspertami z zakresu jednego lub więcej aspektów łańcucha żywnościowego. Grupa Zadaniowa przedstawi ostateczne sprawozdanie wraz ze swoimi wnioskami w jesieni 2016, które może zawierać również konkretne rekomendacje dla inicjatyw politycznych i legislacyjnych.. Komisarz Hogan zachęcił komisję AGRI do wsparcia prac Grupy Zadaniowej przez dostarczenie jej informacji. Z tego powodu, na posiedzeniu komisji AGRI 26 kwietnia 2016 miała miejsce dyskusja z przedstawicielami Grupy Zadaniowej, na której czele stoi jej Przewodniczący, Pan Veerman Ten punkt porządku dziennego AGRI rozpoczęło wystąpienie Pana Veermana, celem dokonania krótkiej prezentacji dotychczasowych prac Grupy Zadaniowej. Następnie głos zabrali koordynatorzy grup politycznych a następnie pozostali członkowie komisji AGRI. W trakcie dyskusji poruszano liczne kwestie związane z kryzysem na rynkach rolnych oraz wahania cen, oraz związane z nimi ryzyko działalności rolniczej.

Dokumenty z posiedzenia są dostępne tutaj:
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201604/AGRI/AGRI(2016)0425_1/sitt-2202015

Zapis wideo posiedzenia jest dostępny tutaj:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20160425-1500-COMMITTEE-AGRI

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

dr. Czesława Siekierskiego