Reakcja na wystawę europosłów PiS w Parlamencie Europejskim pt. „Niech futra przejdą do historii” (23/01/2018)

- Myślę, że wszyscy jesteśmy zwolennikami podnoszenia dobrostanu zwierząt i to powinien być nasz główny cel jeśli chodzi o hodowlę zwierząt na futra.

- Należy wzmocnić kontrolę ferm, tak aby  wyeliminować nieuczciwych  hodowców. Mamy w tym zakresie doświadczenia, choćby z obszaru hodowli kur niosek, gdzie wprowadzone zostały określone wymogi m.in. co do wielkości klatek, aby poprawić dobrostan kur.

- Branża hodowli zwierząt futerkowych daje zatrudnienie i dochody kilkudziesięciu tysiącom osób w naszym kraju i ich rodzinom, a poza tym jest źródłem znaczących wpływów podatkowych dla budżetu państwa.

- Z ewentualnych obostrzeń w naszym kraju chętnie skorzysta konkurencja, a wielu producentów zapewne przeniesie produkcję do innych krajów i tam będą tworzyć zatrudnienie oraz płacić podatki.

- Można też zakładać, że nie będą tam spełniania warunku dobrostanu zwierząt i nie będziemy mieć na to wpływu.

- Należy również mieć na uwadze, że hodowla zwierząt futerkowych to najtańsza forma zagospodarowania odpadów poubojowych, z czego zapewne nie jest zadowolony przemysł utylizacyjny, który na tym zarabia.    

- Ponadto futra naturalne rozkładają się stosunkowo szybko, a sztuczne przez dziesiątki lat.

- Reasumując potrzeba trochę rozsądku i odpowiedzialnego podejścia do sprawy. Mniej ideologii i podkreślania wartości, które ładnie brzmią ale w ogólnym rozrachunku nie są racjonalne!

 

Czesław Siekierski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 30-31 sierpnia 2017

Głosowania

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dniu 30 sierpnia 2017 rozpoczęło się od przyjęcia w głosowaniu projektu opinii AGRI do Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018. Po głosowaniu w komisji AGRI w sprawie mandatu dla trylogu budżetowego pod koniec maja, poseł sprawozdawca dla procedury budżetowej 2018 r, Tibor Szanyi (S&D, Węgry), przedstawił na ostatnim spotkaniu AGRI w dniu 11 lipca projekt opinii w sprawie konkretnych liczb zaproponowanych przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2018. Komisją właściwą dla tej procedury jest komisja budżetowa (BUDG).

Poza projektem opinii do Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, posłowie głosowali również nad przyjęciem poprawek budżetowych i projektów pilotażowych. W tym roku złożono 68 poprawek budżetowych, z czego 14 to projekty pilotażowe / działania przygotowawcze. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, głosowano nad wszystkimi projektami pilotażowymi / działaniami przygotowawczymi, bez względu na ocenę, jaką otrzymały od Komisji Europejskiej w ramach jej wstępnej oceny na początku lipca. Należy tutaj zaznaczyć, że tylko projekty, które uzyskały ocenę A lub B, mają szansę zostać włączone do pakietu kompromisowego BUDG, który ma zostać wynegocjowany później w trakcie tego procesu. Z przejętych w głosowaniu 14 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych, tylko 3 otrzymały ocenę A lub B.
Posłowie AGRI przyjęli również w głosowaniu projekt opinii posła Daniela Budy (EPL) nt. dostosowania niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia 26 stycznia 2017 r. komisji Rolnictwa PE postanowiła o przygotowaniu opinii do sprawozdania JURI w sprawie tzw. „Procedury dostosowawczej RPS (regulatory procedure with scrutiny – procedura regulacyjna połączona z kontrolą)”. Poseł Buda przedstawił komisji projekt opinii w dniu 19 czerwca. Celem tego wniosku jest dopasowanie szeregu starszych aktów prawnych zawierających odniesienia do procedury przedakcesyjnej zwanej „procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą” (RPS) w odniesieniu do nowego systemu aktów delegowanych i wykonawczych ustanowionych w Traktacie w sprawie funkcjonowania Unii Europejskiej (TFUE). Złożono 206 poprawek. Poseł sprawozdawca podkreślił, że skupiał się w swojej pracy nad rozważaniem szczegółów technicznych zagadnienia i wzmocnieniem roli i zaangażowania Parlamentu.

Zalecenie dotyczące mandatu negocjacyjnego w negocjacjach handlowych UE z Australią

Na posiedzeniu komisji AGRI 30 sierpnia 2017 posłowie omówili projekt opinii autorstwa Posła Andrieu (S&D, Francja) dotyczącej mandatu negocjacyjnego UE w sprawie przyszłej umowy o wolnym handlu z Australią. Ważne jest, aby głos AGRI był słyszalny w sprawie tej umowy, która ma znaczący wpływ na sektor rolnictwa UE i to jeszcze w okresie przed przyjęciem przez Radę mandatu negocjacyjnego, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.

W opinii sprawozdawcy, trzeba brać pod uwagę koncesje już przyznane Australii oraz uwzględnić konsekwencje Brexiu. Jeśli osiągnięte będzie porozumienie, to nie może dotyczyć tylko stawek celnych, ale też bronić europejskich standardów sanitarnych  i produktów chronionych i regionalnych. W debacie z udziałem posłów AGRI, mówiono o potrzebie wyważonego porozumienia o wolnym handlu z Australią, gdyż musimy chronić sektory wrażliwe, takie jak mięso czy mleko, oraz zadbać o równe szanse dla producentów. Trzeba uwzględniać problemy, z jakimi borykają się producenci i pamiętać o ich konkurencyjności. Australijski rynek rolny to nie tylko zagrożenie, ale również szanse, które należy wykorzystać, mają jednocześnie na uwadze, że europejski rynek rolny jest rynkiem wymagającym. Australia ma wystarczający potencjał, aby stać się ważnym partnerem handlowym UE. Jeśli chodzi o rolnictwo, warunki konkurencji w Australii są inne niż w Europe.
Przewodniczący posiedzeniu komisji AGRI Poseł Czesław Siekierski podkreślił, że trzeba patrzeć też na skalę produkcji bo to zmienia efektywność i wpływa na konkurencyjność. Posłowie zaznaczali jednocześnie, że nie chodzi o protekcjonizm, ale ochronę wrażliwych sektorów. Przewodniczący przypomniał, że często w przypadku rozmów o umowach handlowych, rolnictwo rozpatrywane jest na końcu, przez co ustępstw w tym obszarze są chętniej i częściej czynione, niż w przypadku innych działów.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej przysłuchujący się debacie stwierdził, że opinia AGRI jest ważna dla omawianych zagadnień. Dobrze byłoby, gdyby ta opinia bała pod uwagę to, że porozumienie z Australią może przynieść naszemu rolnictwu korzyści – Australia jest większym rynkiem niż Kanada. Są obawy związane z wrażliwymi produktami (trzeba chronić wołowinę, baraninę, jagnięcinę, mleko, etc.). Są różne sposoby ochrony tych produktów, takie jak kontyngenty czy okresy przejściowe, ale nie można oczekiwać od Australii pełnego wyłączenia pewnych produktów z umowy. Trzeba uwzględniać całościowy wpływ koncesji przyznawanych w ramach różnych porozumień. Jeśli chodzi o Brexit, Komisja Europejska jeszcze nie zakończyła w tej sprawie swojej analizy.

Zalecenie dotyczące mandatu negocjacyjnego w negocjacjach handlowych UE z Nową Zelandią
Na posiedzeniu komisji AGRI 30 sierpnia 2017 posłowie omówili projekt opinii autorstwa Posła Nicholsona (EKR, Wielka Brytania) dotyczącej mandatu negocjacyjnego UE w sprawie przyszłej umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią. Ważne jest, aby głos AGRI był słyszalny w sprawie tej umowy, która ma znaczący wpływ na sektor rolnictwa UE i to jeszcze w okresie przed przyjęciem przez Radę mandatu negocjacyjnego, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.
Autor opinii komisji AGRI zaznaczył, że sprawa Nowej Zelandii jest podobna do sprawy Australii oraz wyraził przekonanie, że posłowie AGRI powinni być włączani w prace INTA na wcześniejszym etapie niż obecnie. Zwrócił się również do Komisji Europejskiej z pytaniem o ocenę zawieranych przez UE umów handlowych w kontekście stopnia nasycenia rynku UE. Poseł Nicholson podkreślał również konieczność dbania o odpowiedni wizerunek komisji AGRI i zwalczanie oskarżeń o protekcjonizm. Sprawiedliwa umowa jest możliwa, ale Komisja Europejska musi współpracować z Parlamentem.
W trakcie debaty, posłowie zwracali uwagę na konieczność skutecznego negocjowania i nie dopuszczania do nawarstwiania się koncesji mających wpływ na branże właściwe. Pojawiały się również głosy nawołujące do ostrożnego dopracowywania szczegółów porozumień, aby unikać zarówno protekcjonizmu jak i zniszczenia własnego rynku przez nadmierny napływ produktów. Nowa Zelandia ma inny potencjał niż Australia i tutaj jedna mleczarnia ma pewien wpływ na sytuację na globalnym rynku mleka. Rolnictwo to tylko 10% handlu, ale trzeba go dyskutować, bo wiąże się to z miejscami prac i nie możemy działań na niekorzyść rolników.
Zwracano też uwagę na to, że w Europie panuje znacznie wyższy dobrostan zwierząt niż w Nowej Zelandii. Mówiono, że niektóre kwestie trzeba jeszcze dopracować i zwrócić uwagę chociażby na to, że gospodarka Nowej Zelandii jest znacznie bardziej nastawiona na eksport niż unijna. Produkcja miodu w Nowej Zelandii podwoiła się na przestrzeni ostatnich pięciu lat, co również trzeba brać pod uwagę. Należy również pochylić się nad kwestiami, na których bardzo zależy naszym potencjalnym partnerom handlowym, aby udało się osiągnąć dobre, wyważone porozumienie. W Nowej Zelandii dominują wielkie koncerny, dlatego warto również wziąć pod uwagę kwestie społeczne związane z takim systemem produkcji.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej przypomniał posłom AGRI, że całkowite wyłączenie pewnych sektorów z umowy nie jest realne. Reguły WTO wymagają, by uwzględnić produkty rolne w porozumieniach. Przygotowana będzie osobna analiza wpływy porozumienia UE z Australią i Nową Zelandią. Analiza ta powinna zawierać również odniesienie do Brexitu i kwot wołowiny i baraniny WTO. Planowany termin przyjęcia projektu opinii AGRI w tej prawie to 25 września 2017, a głosowanie w komisji właściwej INTA zaplanowano wstępnie na 11 października br.

Prezentacja Chrisa Bottermana dotycząca sprawozdania GEOPA-COPA pt. „Dialog społeczny jako najbardziej skuteczny środek zwalczania dumpingu socjalnego i pracy nierejestrowanej w sektorze rolnictwa”
Popołudniowa sesja posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęła się od prezentacji sprawozdania GEOPA-COPA (grupa pracodawców rolnych organizacji zawodowych Unii) pt. „Dialog społeczny jako najbardziej skuteczny sposób zwalczania dumpingu społecznego i pracy nierejestrowanej w sektorze rolnym„. GEOPA-COPA jest grupą pracodawców w COPA, której członkowie są narodowymi organizacjami rolniczymi, które z kolei są członkami COPA lub upoważnieni przez COPA do członkostwa w GEOPA-COPA i mają prawo negocjować umowy zbiorowe na poziomie krajowym.
GEOPA regularnie przekazuje Komisji Europejskiej propozycje dotyczące rozporządzeń i dyrektyw regulujących politykę społeczną. GEOPA-COPA opublikowała w grudniu 2016 r. sprawozdanie w sprawie dumpingu społecznego i pracy nierejestrowanej w sektorze rolnictwa UE, podkreślając potrzebę szerzej zakrojonego dialogu społecznego i uproszczenia wymogów administracyjnych w celu skutecznego zwalczania pracy nierejestrowanej. Dwuletni projekt, wspierany przez Komisję, miał na celu zmierzenie się z problemem nierejestrowanej pracy w rolnictwie UE w bardziej skuteczny sposób, aby poprawić sytuację pracowników rolnych i zredukować biurokrację dla pracodawców. Kluczowym problemem w obecnym systemie jest to, że niezgłoszone i niezgodne z prawem zatrudnienie przyczynia się do oszustw społecznych i nieuczciwej konkurencji.
Prelegent stwierdził, że w wielu krajach UE przebywają uchodźcy, którzy również są zatrudniania nielegalnie. Jeśli chodzi o uchodźców politycznych, z badań wynika, że mogą zyskać pozwolenie na pracę, jeśli są zarejestrowani na konkretny okres w danym kraju. GEOPA – COPA należy do platformy walki z nielegalnym zatrudnieniem. Jeśli chodzi o jakość przepisów, w wielu krajach przyjęto dobre przepisy ale zbyt złożone i większość rolników, szczególnie z drobnych gospodarstw, zatrudnia tylko sezonowo. W związku z tym są zmuszani do samodzielnego rozczytania skomplikowanych przepisów co zmniejsza zainteresowanie legalnym zatrudnianiem. GEOPA – COPA stara się również zachęcać rolników w różnych krajach do lepszego organizowania pracy. Ponadto, w wielu krajach kobiety pracujące w gospodarstwach nie mają przyznanego żadnego statusu. Ważne zatem, aby członkowie rodziny i żony rolników zyskały większą widoczność i normy prawne.
Jeśli chodzi o dumping socjalny, trzeba mieć wiadomość, że w różnych krajach raca ma różną wartość, i nie mamy do czynienia z nadużyciami, jeśli warunki płacowe odpowiadają zarobkom w danym regionie. Ważne, żeby te warunki były zgodne z miejscem, gdzie praca jest wykonywana. Jeśli chodzi o pracę „na czarno”, w badaniu GEOPA – COPA stwierdzono, że bardzo trudno jest szacować w tym przypadku. W wielu krajach jest tak, że jeśli nie są dopełnione wszystkie formalności związane z zatrudnieniem, to traktuje się to jako zatrudnienie „na czarno”, co dodatkowo zniekształca możliwości uzyskania jakichkolwiek realnych danych liczbowych dotyczących pracy nierejestrowanej.
W sprawozdaniu stwierdzono, że uproszczenie wymogów administracyjnych związanych z zatrudnieniem, podatkami i zabezpieczeniem społecznym ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania pracy nierejestrowanej. Będzie to z korzyścią dla rolników, pracodawców i państw członkowskich.

Prezentacja badania STOA pt. „Rolnictwo precyzyjne i przyszłość rolnictwa w Europie”
Jednostka ds. Prognozowania Naukowego (STOA) prowadzi badania interdyscyplinarne i wydaje strategiczne porady w zakresie oceny opcji naukowych i technologicznych oraz prognozowania naukowego. Przeprowadza pogłębione analizy i organizuje warsztaty dotyczące rozwoju sytuacji w tych dziedzinach, pod kierownictwem panelu STOA składającego się z 25 eurodeputowanych. Członkowie komisji AGRI – Pani Petir (EPL, Chorwacja), Pan Nekov (S&D, Bułgaria) oraz Pani Anthea McIntyre  (EKR, Wielka Brytania) – są wyznaczonymi przez AGRI przedstawicielami w STOA.
Najnowsze badanie dotyczące „Rolnictwa precyzyjnego i przyszłości rolnictwa w Europie” było prowadzone przez Panią Mairead McGuinness (EPL, Irlandia), wiceprzewodniczącą PE, odpowiedzialną za prawy związane ze STOA i aktywnego członka AGRI. W prace były również zaangażowane biura innych euro deputowanych z AGRI. Badanie jest ogólnodostępne na stronie internetowej komisji AGRI. Rolnictwo precyzyjne (PA – Precision agriculture) to wykorzystanie technologii w celu poprawy stosunku produkcji rolnej (zwykle żywności) i czynników produkcji rolniczej (grunty, energia, woda, nawozy, pestycydy itp.). Pod terminem „rolnictwo precyzyjne” należy rozumieć używanie czujników do dokładnego określenia potrzeb w zakresie upraw lub zwierząt gospodarskich, a następnie reagowanie i działanie w sposób ukierunkowany, aby zmaksymalizować wydajność każdej rośliny i zwierzęcia, minimalizując jednocześnie marnotrawstwo zasobów.
Technologie te będą musiały odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju rolnictwa w nadchodzących dziesięcioleciach. Aby wyżywić populację świata w 2050 r., ogólna wydajność produkcyjna (TFP) powinna rosnąć średnio o co najmniej 1,8% rocznie. Rolnictwo precyzyjne ma ogromny potencjał, aby pomóc w zabezpieczeniu źródeł żywności i zwalczać zanieczyszczenia i degradację środowiska. Aby w pełni wykorzystać potencjał UE, Unia powinna zainwestować w badania i rozwój, a także w edukację i przyszłościowe rozwiązania,  w sposób, który uwzględnia znaczną różnorodność uwarunkowań różnych państw członkowskich.
W ramach debaty z posłami AGRI, przedstawiciel STOA przypomniał, że w UE 85% gospodarstw ma areał mniejszy od 20 ha. Istnieje również problem natury demograficznej. Niewielka liczba aktywnych rolników zalicza się do grupy, która będzie aktywna za kolejnych 20 lat. Rodzi się zatem pytanie, co będzie przyciągać młodych ludzi do rolnictwa. Cyfryzacja jest jednym z takich czynników, która w połączeniu z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i technologii może znaczącą przyczynić się do inteligentnego gospodarowania. Prelegent przedstawił następnie techniczne szczegóły związane z monitorowaniem gleb, nawożeniem, doborem odpowiednich dawek środków ochrony roślin, etc. Nowoczesne technologie dają też możliwości produkowania więcej przy mniejszym wykorzystaniu czynników produkcji.
Poza tym, zmiany w sektorze rolnym zmierzające w kierunku rolnictwa precyzyjnego będą wymagać innego wykształcenia i wiedzy zarówno na szczeblu samej pracy, jak i jej organizacji. Działania z zakresu informowania i promowania dobrych praktyk powinny, w opinii prelegenta, dotyczyć wszystkich rodzajów gospodarstw, niezależnie od skali ich działalności. Ponadto, przy mniejszym wykorzystaniu chemikaliów w rolnictwie można również uzyskać konkretne korzyści, np. w zakresie jakości gleb. Trzeba też zachęcać do rolnictwa precyzyjnego nie tylko przez promowanie użycia dużych maszyn, ale też przez oferowanie odpowiedniego przeszkolenia.
Przedstawiciel STOA stwierdził, że w debacie z posłami często powracała kwestia drobnych gospodarstw rodzinnych. Wyraził przekonanie, że młodzi rolnicy są wielkimi entuzjastami pracy na roli z wykorzystaniem nowej technologii. Niektóre rozwiązania mogą być przydatne niezależnie od skali produkcji. Ważna pozostaje jednak również kwestia bezpieczeństwa danych i dokumentacji, które są kluczowym elementem rolnictwa precyzyjnego.

Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję
W komitologii powstaje wtórne ustawodawstwo unijne. Często przedstawiciele państw członkowskich unikają wyrażania opinii, przez co decyzje w coraz większym stopniu przyjmuje Komisja Europejska. Trzeba sprawić, aby ważne decyzje nie zapadały w wąskim gronie państw członkowskich. Poseł sprawozdawca proponuje, aby znaczenia nabrały zasada zachowania ostrożności, większa przejrzystość procesów, większa kontrola mandatu udzielonego Komisji Europejskiej. Bardzo ważne, aby wskazać, że Parlament i Rada mają prawo do przeglądu mandatu implementacyjnego nadanego Komisji i możliwość jego zmiany.
W ramach debaty pojawiały się również głosy mówiące o tym, że niekiedy wstrzymanie się od głosu jest pewnego rodzaju decyzją polityczną  i dzieje się to często również w gremiach niepolitycznych. Pojawiła się również propozycja, że jeśli nie otrzyma się w pierwszym głosowaniu kwalifikowanej większości, to należy zmniejszyć pulę uprawnionych do głosowania aby pozostały w niej tylko te państw członkowskie, które chcą głosować i mają stanowisko. Mówiono również, że decyzje podejmowane w trybie apelacji powinny być jednoznaczne, aby nie przeciągać procesów w nieskończoność. Wspomniano również o potrzebie powołania systemu wczesnego ostrzegania o planach Komisji Europejskiej i inicjatywach, aby Parlament mógł się odpowiednio przygotować.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej mówił o tym, że propozycja nie dotyczy aktów delegowanych, które podporządkowane są innym procedurom, ale jedynie aktów wykonawczych. Nawet w tej kwestii KE nie proponuje gruntownych zmian, ale odnieść się punktowo do pewnych problemów, takich jak komitety odwoławcze. Wszystko działa bardzo dobrze (1500 aktów wykonawczych rocznie, z których prawie 90% przechodzi w komitetach). KE chce się tylko zająć sytuacjami, kiedy brakuje kwalifikowanej większość państw członkowskich. W niektórych obszarach faza komitetów odwoławczych nie przyniosła efektów, nie udało się osiągnąć rozwiązania, a replikowano tylko te same wyniki, które osiągnięto w procedurze komitetowej. Następuje niejako powtórzenie opinii. KE chce, aby wstrzymanie się od głosu traktowane było jako głos przeciwko. Komisja popiera również zwiększenie przejrzystości.

Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego
W dniu 31 sierpnia 2017, posiedzenie komisji AGRI rozpoczęło się od prezentacji projektu sprawozdania Pana Erdősa (EPL, Węgry) pt. „Perspektywy i wyzwania sektora pszczelarstwa UE”. Pan Erdős opracował bardzo obszerny projekt uwzględniający różne aspekty wyzwań stojących przed sektorem pszczelarstwa w UE, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, jakie niesie import miodu spoza UE.
W trakcie debaty posłowie zwracali uwagę na potrzebę dobrego ukierunkowania funduszy, aby dbać o konsumentów i unikać przypadków fałszowania miodu. Mówiono również o tym, że konieczne jest podjęcie kwestii zdrowia pszczół, których liczebność maleje. W niektórych krajach spożycie miodu jest bardzo niskie, dlatego warto byłoby tam przeprowadzić działania informacyjne i promujące jego konsumpcję, np. w szkołach. Wsparcie UE dla pszczelarstwa w kontekście zmian klimatycznych powinno być, w opinii niektórych posłów, zwiększone. Przypomniano, że pszczelarstwo to ważny sektor i źródło dochodów dla mieszkańców wielu regionów peryferyjnych i wyspiarskich, ale produkcja miodu w niektórych miejscach spadła o niemal połowę, co wiąże się z tym, że mamy masowy import miodu z Ukrainy przy zerowej stawce celnej, jest import z Chin, etc. Zwracano uwagę na konieczność uszczelnienia przepisów z zakresu etykietowania, aby mieszanki były dobrze opisane.
Posłowie mówili o tym, że miód ma dobry wpływ na zdrowie ludzkie i warto promować jego spożycie i wspierać pszczelarzy. Sektor ten radzi sobie bardzo dobrze w niektórych krajach, np. w Słowenii, gdzie pszczelarze są dobrze zorganizowani i prowadzą owocny dialog z rządem. Obecnie w tym kraju jest  ok. 10 000 pszczelarzy a w szkołach podstawowych przekazuje się informacje o miodzie. 80% miodu w Słowenii kupowanego jest bezpośrednio od pszczelarzy.  Przypomniano też o kluczowym znaczeniu pszczół jako zapylaczy dla rolnictwa w ogóle a liczebność i zdrowie ich populacji ma bezpośrednie przełożenie na produktywność rolnictwa a nawet bezpieczeństwo żywnościowe. Mówiono też o potrzebie przeprowadzania większej ilości pogłębionych analiz naukowych, oraz o potrzebie większej przejrzystości w kontekście etykietowania. Trzeba również wiele zrobić w kontekście wykształcenia pszczelarzy.
Podkreślano, że w ramach nowej WPR należy zapewnić pszczelarstwu odpowiedni poziom wsparcia. Często przeżywalność pszczół w miastach jest wyższa niż na obszarach wiejskich, powiedział francuski eurodeputowany, co jest spowodowane chemizacją rolnictwa w niektórych krajach i nadmiernym stosowaniem, np. środków owadobójczych. Zgłaszano też potrzebę kontroli kanałów przywozu miodu do UE i wspierania małych producentów przez ułatwianie im tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.

Wystąpienie przedstawiciela Komisji (DG SANTE) pt. „Nielegalne stosowanie w fermach kur niosek środka zawierającego fipronil i jego konsekwencje dla łańcucha żywnościowego”
Na posiedzeniu AGRI 31 sierpnia 2017 odbyła się debata z przedstawicielką Komisji Europejskiej, Sabine Jülicher, dyrektorem ds. Bezpieczeństwa żywności i pasz, spraw dotyczących innowacji w DG SANTE. Spotkanie to zostało zorganizowane na wniosek Przewodniczącego Komisji AGRI, Czesława Siekierskiego, celem uzyskania wszechstronnych informacji na temat nielegalnego stosowania substancji zawierającej fipronil w fermach kur niosek i konsekwencji w łańcuchu żywnościowym. Wiele państw członkowskich jest dotkniętych tym skandalem.
Przedstawicielka Komisji Europejskiej powiedziała, że 20 lipca Komisja została poinformowana przez system wczesnego ostrzegana o niebezpieczeństwie związanym z żywnością, że w fermach kurzych pojawił się szkodliwy dla zdrowia ludzkiego fipronil. Substancja ta jest zakazana w przypadku zwierząt używanych do produkcji żywności. Nielegalne stosowanie miało miejsce w Holandii, gdzie 281 farm zostało zamkniętych i teraz 154 nada lsą zamknięte. 95 farm w Belgii zostało zamkniętych. Ponadto, substancję tę stosowano już w niektórych przypadkach we wrześniu 2016. Poza tym 7 farm niemieckich i Edna we Francji. Wszystkie gospodarstwa zostały natychmiast zamknięte a produkty wycofano ze sprzedaży. Wszczęto dochodzenia sądowe i procedury są w toku we wspomnianych krajach.
Fermy zostaną otwarte, kiedy będzie pewność, że ich produkty nie są skażone. Sytuacja jest taka, że skażone produkty pojawiły się na rynkach ponad 20 krajów UE. Problem dotyczył głównie ferm kur niosek. Z technicznego punktu widzenia, problem dotyczy mięsa uzyskiwanego z kur niosek pod koniec ich życia. Jaja tylko z dwóch ferm zawierały firponil w ilości przekraczającej normę – spożywanie zbyt dużej ilości takich jaj mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia, produkty te nie SA już jednak obecne na rynku. Obecnie prowadzony jest przegląd produktów sprzed 21 lipca 2017.
Są również przesłanki, że stosowano też inne niedozwolone substancji, ale nigdzie ich nie znaleziono i nie ma żadnych zgłoszeń ich obecności. Komisja Europejska rozesłała informacje o środkach i wytyczne dotyczące działań, jakie należy podjąć w obecnej sytuacji. Obecnie, Komisja będzie skupiać się na żywności przetworzonej pod kątem składników jak i procesu produkcji. Ważne jest, aby niszczenie produktów skażonych było skuteczne  bezpieczne, oraz aby nie wracały one do obiegu chociażby w formie paszy. Pewne produkty trafiły też do państw trzecich, z którymi prowadzony jest dialog dotyczący tego incydentu. W krajach tych wprowadzono środki ostrożności, np. zakaz importu jajek z UE lub krajów, gdzie wykryto skażenie, czyli głównie z Holandii i Belgii.

Komentarz do artykułu Politico pt. Tajani proposes Copernican revolution in EU budget (Tajani proponuje przewrót kopernikański w budżecie UE)


http://www.politico.eu/article/antonio-tajani-eu-budget-copernican-revolution/

W świetle doniesień brukselskiego wydania „Politico” z 12 czerwca, w sprawie „rewolucyjnych” zmian w budżecie UE, nad którymi ma rzekomo pracować Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi czuję się w obowiązku odnieść się do tych rewelacji. Według tych doniesień podstawowym postulatem przewodnicząco Parlamentu miałoby być rozdysponowanie znacznej części dotychczasowego budżetu rolnego na inne obszary, takie jak bezpieczeństwo, imigracja, zatrudnienie młodych czy zmiany klimatu.
Abstrahując od faktu, że gabinet Pana Przewodniczącego już ponoć zdementował te doniesienia, chciałbym skorzystać z okazji, aby podkreślić, że my w Komisji Rolnictwa będziemy za każdą cenę bronić budżetu na rolnictwo, który i tak jest sukcesywnie zmniejszany od wielu lat (o 11%,tj. 48 mld euro w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020), podczas gdy przybyło państw członkowskich, a wyzwania dla sektora rolnego mnożą się (kryzysy cenowe na rynkach rolnych, embargo rosyjskie, ekstremalne zjawiska pogodowe itd.). Już Brexit i jego następstwa dla budżetu UE, a więc i finansowania Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) są wystarczająco dużym przedmiotem naszych obaw.

Całkowicie nieuzasadnione jest moim zdaniem stwierdzenie cytowanego w artykule urzędnika Parlamentu, który miał stwierdzić, że rolnicy „odpowiadają za 2% PKB, a otrzymują 40% budżetu”. Nie uwzględnia ono bowiem faktu, że WPR jest jedną z nielicznych w pełni wspólnotowych polityk, które realizowane są niemal w całości na poziomie unijnym, bez większego zaangażowania środków krajowych. Również uproszczone odniesienie do udziału w PKB nie bierze pod uwagę, że rolnicy gospodarują na większości terytorium Unii, dostarczając szeregu dóbr publicznych w zakresie środowiska, bioróżnorodności, krajobrazu, żywotności obszarów wiejskich czy kultury lokalnej. Za to muszą być stosowanie wynagradzani! Wreszcie, weźmy pod uwagę, że średnie dochody rolnicze kształtują się na poziomie zaledwie 60% średniej dla pozostałych grup zawodowych, a dodatkowo połowę z nich stanowią wypłacane z budżetu UE dopłaty bezpośrednie. Bez tego wsparcia większość naszych rolników by sobie nie poradziła, co poważnie zagroziłoby nie tylko przyszłości, i tak wyludniających się obszarów wiejskich w Europie ale również naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu dla 500 mln ludzi, w zakresie dostępności najlepszej jakościowo żywności na świecie. To zdecydowanie zbyt wysoka cena za brak wsparcia dla rolnictwa, które kosztuje każdego obywatela Unii zaledwie 30 eurocentów dziennie.

Dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Reaction to the article Tajani proposes ‘Copernican revolution’ in EU budget (Politico)


http://www.politico.eu/article/antonio-tajani-eu-budget-copernican-revolution/

In light of the information published by the Brussels edition of Politico on June 12 regarding some “revolutionary” changes in the EU budget that the President of the European Parliament, Mr Antonio Tajani, is said to be working on, I feel obliged to react to these revelations as Chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development. According to these news, the primary goal of the President of the European Parliament is to distribute a considerable amount of the present agricultural budget between other areas, such as security, immigration, employment of young people and climate change.

Apart from the fact that the cabinet of Mr President has already denied these announcements, I would also like to take this opportunity to highlight that we, at the Committee on Agriculture and Rural Development, will do whatever it takes to defend the agricultural budget, that anyway is being gradually decreased for many years (by 11%, standing for EUR 48 bln in the current financial perspective 2014-2020) while at the same time the number of Member States has increased and the challenges that the agricultural sector is facing are multiplying (price crises on agricultural markets, the Russian embargo, extreme weather events, etc.). Brexit alone, together with its consequences for the EU budget, therefore also the financing of the Common Agricultural Policy (CAP), are enough for us to be concerned.

I find absolutely unfounded the opinion expressed by a Parliament official cited in the article who presumably stated that farmers “account for 2 percent of EU gross domestic product and get nearly 40 percent of the budget”. This statement does not take into account that the CAP is one of the few policies with a fully Community-wide character, that are almost entirely implemented at the EU level, without any greater involvement of national funds. Also a simplified reference to the share in GDP does not take into account that farmers manage a greater share of the EU territory, providing various public goods in the field of environment, biodiversity, landscapes, vitality of rural areas, as well as local culture. For this, they should be fairly compensated! Finally, let us take into consideration, that average incomes in agriculture are only 60% of the average calculated for other professional groups. What is more, half of their incomes are direct payments paid from the EU budget. Without this support, the majority of our farmers would not make it which would, in turn, severely threaten not only the future of European rural areas that are, anyway, experiencing depopulation, but also our food security for 500 mln people, in terms of access to best quality food in the world. This is definitely a too steep price to be paid for not supporting agriculture, while daily this support costs every EU citizen only 30 eurocents.

Dr Czesław Siekierski
Member of the European Parliament
Chairman of the Committee on Agriculture and Rural Development

Europoseł Siekierski: Mam 15 a nie 13 biur poselskich i chcę otworzyć 2 kolejne

Newsweek zamieścił 31 maja informację o biurach europosłów. Na samym wstępie podano, że jestem rekordzistą  i mam ich 13. W rzeczywistości mam ich jednak 15, a zapewne otworzę jeszcze kolejne 2. W 7 moich biurach są zatrudnieni pracownicy, a w pozostałych pełnią oni tylko dyżury, ale są tam też współpracownicy społeczni, na wzór asystenta społecznego.

Mój okręg wyborczy to Małopolskie i Świętokrzyskie, a więc od Krynicy, Zakopanego aż po Skarżysko-Kamienną. 5 głównych biur jest dostępnych codziennie, pozostałe w ramach dyżurów. Utrzymanie tych biur jest dobrą formą kontaktu z wyborcami, nie zawsze mojej osoby ale przez wspomnianych asystentów i współpracowników. Są też biura, gdzie korzystam bezpłatnie z lokali PSL, np. w Warszawie czy Kazimierzy Wielkiej albowiem partia nie może wynajmować swoich pomieszczeń i pobierać z tego tytułu pieniędzy.

Jak wspomniałem staram się utrzymywać jak najwięcej kontaktów z wyborcami. W 1997 r. zostałem wybrany z 10. miejsca na liście do Sejmu, w 2001 z 24. miejsca, w 2004, 2009, 2014 byłem wybierany do Parlamentu Europejskiego. Nie jestem częstym gościem mediów, dlatego muszę to nadrabiać systematycznymi spotkaniami z wyborcami – w części są one zaprezentowane na mojej stronie internetowej siekierski.pl. Lubię te spotkania, nie boję się ich, dają mi one dużo satysfakcji, choć czasami obrywa się za nie swoje grzechy. Taka jest jednak funkcja posła, tj. żeby słuchać wyborców. Przecież nikt mnie nie zmuszał do bycia posłem, nikomu nie robię żadnej łaski, że jeżdżę na spotkania – to mój obowiązek.

 

Czesław Siekierski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

 

Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa na Malcie

W dn. 23 maja Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa na Malcie, która sprawuje przewodnictwo w pierwszej połowie 2017 r.
Tematem spotkania były Zmiany klimatyczne a zasoby wodne w UE: pojawiające się wyzwania dla rolnictwa. 

W swoim wystąpieniu szef Komisji Rolnictwa europarlamentu podkreślił m.in.: (…) sektor rolnictwa i leśnictwa odgrywa złożoną rolę w zakresie zmian klimatu: z jednej strony jest ofiarą zmian klimatu, gdyż działalność rolnicza bezpośrednio zależy od warunków klimatycznych, a także w pewnym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych przez emitowanie gazów cieplarnianych. Jednakże, zarazem stanowi również część rozwiązania, gdyż przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych przez redukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz wychwytywanie węgla.

Odniósł się również do potrzeby rozwijania odnawialnych źródeł energii na wsi oraz potrzebę kontynuacji dla sektora biopaliw: Na zmiany klimatu najistotniejszy wpływ ma wytwarzanie energii, głównie z paliw kopalnych. Dlatego tak ważne jest rozwijanie odnawialnych źródeł energii. To dotyczy również sektora rolno-spożywczego, który jest istotnym producentem m.in. biopaliw i biogazu będącego dobrą formą zagospodarowania odpadów poubojowych. W tym kontekście należy odnieść się do obaw rolników i producentów biopaliw w związku z ostatnim projektem zmian w dyrektywie o źródłach energii odnawialnej (RED). Zakłada on m.in. stopniowe odchodzenie od biopaliw wytwarzanych z produktów rolnych (tzw. pierwsza generacja) poprzez stopniowe obniżanie maksymalnego udziału tych biopaliw z poziomu 7% w 2020 r., do 3,8% w 2030 r. oraz zwiększanie udziału tzw. biopaliw drugiej generacji, produkowanych m.in. z odpadów organicznych i ścieków[1]. Takie działania są nieuzasadnione w kontekście dokonanego już zmniejszenia udziału biopaliw pierwszej generacji z 7 do 10%, niewykorzystanego areału ziemi w Unii, poczynionych inwestycji czy dywersyfikacji dostaw energii do Europy. Jeśli dodamy do tego wykorzystanie fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej, to dzięki temu (OZE) gospodarstwa rolne mogą nie tylko stać się samowystarczalne energetycznie ale też wytwarzanie energii może być dla nich formą dodatkowych dochodów. W tym celu potrzeba ram regulacyjnych i otwarcia się rynku energetycznego. 

Przewodniczący Siekierski w swoim wystąpieniu podkreślił również istotną rolę wody w kontekście gospodarki, rolnictwa i życia codziennego ludzi: (…) woda to czynnik decydujący o cywilizacyjnym rozwoju, poziomie życia czy rozwoju przemysłu, usług, a wreszcie rolnictwa. Woda jest jednym najważniejszych czynników produkcji. Rolnictwo zużywa w skali świata średnio ponad 70% zasobów wody pitnej[2] (w UE ok. 45%), przy czym większy udział występuje co do zasady w krajach rozwijających się (na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej nawet ponad 90%). Potrzeba nawadniania dotyczy już nie tylko produkcji warzyw i owoców ale także innych upraw, szczególnie w rolnictwie precyzyjnym. Woda to także istotny element w produkcji energii, i to w ujęciu bardzo rozproszonym. Zasoby wodne mają również istotne przełożenie na rozwój obszarów wiejskich w zakresie rekreacji, turystyki czy transportu wodnego – kiedyś po naszych rzekach pływały młyny wodne obsługujące rolników. Potrzeba tu ogromnych inwestycji. Są już całe programy rozwoju regionów położonych wokół rzek, często w różnych krajach, przez które one przepływają. Istnieją duże zaniedbania w budowie dużych zbiorników wodnych ale nie należy także zapominać o znaczeniu małej retencji, która może być realizowania w gospodarstwach, a nawet na działkach rekreacyjnych. Małe zbiorniki dają konkretne efekty krajobrazowy, wpływają na bioróżnorodność, gromadzą wodę, a jeśli ich skala będzie duża, to także spełniają skuteczną funkcję przeciwpowodziową.

***

Przewodniczący spotkaniu maltański Sekretarz Parlamentarny ds. Rolnictwa Roderick Galdes zwrócił m.in. uwagę na fakt, że Malta w praktyce nie posiada zasobów wodnych, co czynni produkcję rolną na wyspie bardzo trudną.
Komisarz UE ds. Rolnictwa Phil Hogan wskazywał na działania Komisji w obszarze gospodarki wodnej, potrzebę podejścia wielosektorowego do tego zagadnienia oraz rolę rolnictwa w osiągnięciu celów klimatycznych z Paryża. Przywołał również dane, według których rok 2016 był najgorętszy w historii, przy czym ten rekord jest pobijany rok-rocznie od 2014 r. Z kolei komisarz ds. środowiska i gospodarki wodnej Karmenu Vella wzywał do większej ambicji w obszarze choćby tzw. dyrektywy azotowej czy ograniczania użycia pestycydów. Jego zdaniem przyszła WPR musi być w większym stopniu zorientowana na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ale także lepiej powiązana z Ramową Dyrektywą Wodną.

Podczas swoich wystąpień ministrowie rolnictwa z 28 państw członkowskich UE wskazywali m.in. na:
- potrzebę większych inwestycji w rozwój infrastruktury wodnej
- konieczność inwestycji w badania naukowe i rozwijanie gatunków roślin lepiej przystosowanych do zmian klimatu, rolnictwo precyzyjne itd.
- znaczenie bioróżnorodności oraz potrzebę dywersyfikacji upraw
- wyzwania związane z zapewnieniem żywności dla rosnącej globalnej populacji
- potrzebę utrzymania europejskiego modelu rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych z jednej strony oraz konieczność „zrównoważonej intensyfikacji” produkcji rolnej z drugiej
- zróżnicowanie rolnictwa europejskiego i potrzebę podejścia zregionalizowanego do kwestii deficytu wody oraz walki ze zmianami klimatu.


[1] Początkowo w okresie 2010-2020 obowiązywał górny limit 10% biopaliw pierwszej generacji w transporcie, lecz już w 2011 r. Komisja Europejska wystąpiła tzw. wnioskiem ILUC (pośrednia zmiana użytkowania gruntów w krajach rozwijających się), w rezultacie którego pułap ten został w 2015 r. obniżony do poziomu 7%.
[2] http://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/water-in-agriculture

Deklaracja Rzymska – 25 marca 2017

W dniu dzisiejszym, w Rzymie odbył się nadzwyczajny szczyt Rady Europejskiej w celu upamiętnienia 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które są powszechnie uznawane za akty założycielskie Wspólnoty. Z tej okazji przyjęta została okolicznościowa Deklaracja Rzymska. Mimo zastrzeżeń zgłaszanych przed szczytem – m.in. przez Polskę i Grecję – wszyscy przedstawiciele wszystkich krajów członkowskich, z wyjątkiem nieobecnej na szczycie Wielkiej Brytanii, która 29 marca ma formalnie rozpocząć proces wyjścia z UE, złożyli podpisy pod wspólnym przesłaniem.

Porównując tekst obecnej deklaracji i tej z Berlina, sprzed 10 lat, gdy świętowano 50-lecie Traktatów już na pierwszy rzut oka widać, że Deklaracja Rzymska jest dłuższa. Powodem tego jest, jak się wydaje ogrom wyzwań, przed którymi stoi obecna Unia ale też zgłaszane przed szczytem obawy, głównie krajów wschodnich Wspólnoty związane z „wieloma prędkościami” oraz nadal żywy rozdźwięk w gronie państw członkowskich między potrzebą wzrostu gospodarczego a utrzymaniem istniejących praw socjalnych. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w tekście Deklaracji.

Na wstępie wylicza się główne osiągnięcia Unii, w tym przede wszystkim „zapewnienie pokoju, wolności, demokracji, praw człowieka, rządów prawa, rozwoju gospodarczego oraz opieki socjalnej” na kontynencie.

Warto zauważyć, że w Deklaracji Berlińskie mówiło się o „poważnych wyzwaniach” stojących przed Unią, tymczasem tekst z Rzymu stwierdza, że obecne wyzwania są już „bezprecedensowe” w historii Wspólnoty. W tym miejscu wymienia się m.in. konflikty regionalne u granic Unii (Ukraina, Syria itd.), terroryzm, presję migracyjną, rosnący protekcjonizm (odniesienie do działań prezydenta USA), nierówności społeczne i gospodarcze (w strefie euro oraz miedzy wschodem i zachodem Unii).

Kluczowymi słowami wybrzmiewającymi z tekstu Deklaracji Rzymskiej są: jedność (głównie w kontekście Brexitu oraz presji populistów i nacjonalistów) oraz solidarność (w świetle wyzwań, m.in. w strefie euro oraz w obszarze migracji).

Znacząco zmiękczony – w stosunku do pierwotnej wersji – został fragment odnoszący się do „Europy wielu prędkości”. Ostatecznie w Deklaracji mówi się, że Unia „będzie działać wspólnie, w różnym tempie i intensywności, tam gdzie to konieczne, równocześnie zdążając w tym samym kierunku, tak jak miało to miejsce w przeszłości”, przy czym na wniosek państw obawiających się „wielu prędkości” dodano sformułowanie, że ta możliwa pogłębiona integracja powinna obywać się w ramach traktatów oraz być otwarta na tych, którzy chcą dołączyć do niej później.

Słuszne wydaje się sformułowanie, że Unia pozostaje otwarta na rozszerzenia o kolejne kraje, które respektują jej wartości.

Deklaracja Rzymska stawia przed Unią 4 główne cele:

- Bezpieczna i pewna Europa (odniesienie do niestabilności zewnętrznej, terroryzmu, migracji i potrzeby zacieśnienia współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obrony)

- Dostatnia i rozwijająca się w sposób zrównoważony Europa (potrzeba zrównoważonego wzrostu gospodarczego, dającego bogactwo ale równocześnie respektującego środowisko naturalne)

- Europa socjalna (potrzeba zachowania osiągnięć w sferze socjalnej)

- silniejsza Europa na arenie światowej (konieczność wzmocnienia aktywności Unii w świecie, w celu lepszej obrony jej interesów).

Deklaracja Rzymska kończy się identycznymi słowami jak te, które podsumowywały wspólny tekst przyjęty 10 lat temu w Berlinie: „Europa to nasza wspólna przyszłość”

60. rocznica podpisania Traktatów Rzymskich- 25 marca 1957

Traktaty Rzymskie zostały podpisane przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy 25 marca 1957 r. w siedzibie Muzeum Kapitolińskiego w Rzymie. Na ich mocy powołana został do życia Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), z której następnie wyrosła Unia Europejska oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej, tzw. Euroatom. Oba traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958 r. i uchodzą za symboliczny początek europejskiego projektu integracji.

Okres EWG to czas dużych sukcesów gospodarczych Europy – szybka odbudowa kontynentu ze zniszczeń wojennych, „złota dekada” lat 60., kiedy to kraje Europy Zachodniej w niezwykle dynamiczny sposób dogoniły światową czołówkę gospodarczą, utworzenie unii celnej, powołanie do życia wspólnych polityk, w tym przede wszystkim wspólnej polityki handlowej oraz wspólnej polityki rolnej. Wydaje się jednak, że największym osiągnięciem było utworzenie jednolitego europejskiego rynku, opartego o tzw. 4 swobody, tj. wolny przepływ osób, usług, towarów i kapitału.

To ogromny sukces EWG, a później UE w głównej mierze przesądził o tak dużym powodzeniu projektu integracji na kontynencie, o czym może świadczyć choćby wzrost liczby państw członkowskich Wspólnoty z sześciu w 1958 r. do 28 w 2017 r. Niemniej jednak niekorzystny splot wydarzeń wewnętrznych i zewnętrznych w ostatnich latach spowodował, że Unia znalazła się w momencie zwrotnym swojej historii. Kryzys strefy euro, problem migracji, rosnący populizm i nacjonalizm w krajach członkowskich czy wreszcie Brexit to główne czynniki, które zmuszają Wspólnotę do gruntownego przemyślenia zasad swojego funkcjonowania.

Kiedy chcemy mówić o przyszłości dobrze jest sięgnąć do przeszłości, dokonać jej oceny i dobrym odniesieniem jest właśnie wspomniana rocznica podpisania Traktatów Rzymskich. Wtedy, gdy jeszcze wszyscy odczuwali konsekwencje II Wojny Światowej niektórzy ówcześni politycy wykazali się ogromną wyobraźnią decydując o budowie podstawy politycznych i gospodarczych służących likwidacji podziałów, budowie jedności, tworzeniu warunków rozwojowych, co jest podstawą pokoju i pojednania w Europie do dnia dzisiejszego. Mimo to, nie możemy zapominać, że Traktaty Rzymskie zostały stworzone na inne czasy. Teraz potrzebujemy ich współczesnej, rozwiniętej wersji oraz nakreślenia nowych formy realizacji. Różne czasy wymagają bowiem różnych metod działania.

Nie obawiajmy się sytuacji, w której w różnych obszarach funkcjonowania Unii dopuszczone są różne zakresy i stopnie integracji. Nie bójmy się różnych kręgów, mocniejszych powiązań między poszczególnymi państwami, jeśli nie są one zamknięte dla innych. Nie muszą one naruszyć jedności Europy, a mogą być drogą do nowej przyszłości, gdyż jeśli sprawdzą się jakieś działania w gronie chętnych państw, to będzie to przykład dla włączania się innych. Jeśli samy nie chcemy, to nie próbujmy ograniczać innych. Ważne jest jednak, żeby nie odbywało si to kosztem pozostałych. Lepsze są różne poziomy integracji między poszczególnymi krajami w ramach Unii Europejskiej, niż jej ograniczanie poprzez wychodzenie niektórych członków.

Reasumując rocznica obchodów Traktatów Rzymskich powinna służyć nie tylko świętowaniu wielkiego osiągniecia, jakim jest proces jednoczenia się Europy przynoszący rozwój i pokój, przyczyniający się do wyrównywania poziomu społeczno-gospodarczego Europy, dający wsparcie i szanse biedniejszym, a także przynoszący korzyści bogatszym. Jest to dobry moment nie tylko na pokazywanie osiągnięć i mocnych stron naszej integracji ale także pokazywania niedoskonałości, które wymagają naprawy. Jest to przede wszystkim dobry moment na dyskusję o przyszłości Unii. Zapewne bezpieczniej byłoby na szczycie jubileuszowym tylko świętować sukcesy i przyjąć deklarację podkreślające wiarę w przyszłość ale większość liderów europejskich ma świadomość, że musi nastąpić nowe otwarcie, a nie zamykanie i ograniczanie UE.

Dr Czesław Siekierski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Bieżące opinie

 

Odnośnie wyborów na Przewodniczącego Rady Europejskiej

Jacek Saryusz-Wolski jest politykiem kompetentnym, ale Przewodniczący Rady Europejskiej wybierany jest raczej z grona premierów, przywódców państw. Saryusz-Wolski ma świadomość, że jego szanse są małe, a więc pojawia się pytanie dlaczego zdecydował się kandydować?

Przecież w przyszłości na posła do Parlamentu Europejskiego mógł kandydować też z innych list, niekoniecznie z PO. Zapewne otrzymałby takie propozycje. Brak poparcia Donalda Tuska ze strony rządu i Jarosława Kaczyńskiego może nawet wzmocnić jego pozycję – wiemy jakie są relacje pomiędzy polskim rządem a niektórymi instytucjami europejskim. Należy jednak dopuszczać możliwość, w której obecna sytuacja może zostać wykorzystana, wybór może być odłożony, a może nawet pojawić się inny kandydat.

Odnośnie nowej ustawy liberalizującej procedurę wycinania drzew

Rozwiązania, które obowiązywały w poprzedniej ustawie nie były właściwe. Zbyt długi był proces uzyskiwania dla osób prywatnych zgody na wycinkę drzew na własnej działce. Deweloperzy i tak zazwyczaj osiągali co chcieli, choć oczywiście trochę ich to kosztowało, z czego – jak się mówiło – nie wszystkie pieniądze spływały do budżetu państwa. Jednakże obecne regulacje też są niewłaściwe. Deweloperzy, ale również osoby prywatne wykorzystują sytuację i wycinają drzewa na wyrost, ponieważ nic ich to nie kosztuje.

Rozbudowa infrastruktury, budownictwo, tworzenie nowych firm jest często związane z koniecznością wycięcia drzew. Procedury powinny być przejrzyste. Wycinkę powinno się powiązać z obowiązkiem nowych nasadzeń, w tym nawet parokrotnie większych, bo przecież bilansowanie klimatyczne następuje globalnie.

Należy pamiętać, że są miejsca, gdzie ochronę gleby najlepiej zapewniają rosnące drzewa. Potrzeba więcej rozsądku w działaniach w tym zakresie. Nasze środowisko powinniśmy zostawić następnym pokoleniom w stanie przynajmniej nie gorszym niż otrzymaliśmy od naszych poprzedników. Omawiany temat został zbyt mocno upolityczniony. Jedni chcieli dołożyć drugim i na odwrót, kierując się zasadą, że każdą nadarzającą się okazję trzeba wykorzystać.

Odnośnie upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych

Pewnie poprawniej byłoby użyć sformułowania „Żołnierze Niezłomni wyklęci przez władze komunistyczną”. Obecnie znów temat Żołnierzy Wyklętych jest wykorzystywany przez różne obozy polityczne do swoich celów. Myślę, że zgadzamy się z tym, że w zdecydowanej większości byli to bohaterowie i patrioci, ale też trafiali się tacy, którzy na to określenie nie zasługują. Były to jednak nieliczne przypadki. Wreszcie byli też tacy, którzy po zakończeniu wojny zostali w lesie i pomimo że mieli piękną przeszłość czasami sięgali do przemocy, aby pozyskać żywność czy zapewnić swoje bytowanie. Istnieją indywidualne zastrzeżenia do niektórych, ale myślę, że trzeba docenić ich dokonania i poświęcenie, a popełnione występki wynikające często z konieczności przebaczyć, przy czym nie może to dotyczyć poważnych przestępstw. Nie zapominajmy przy tym o żołnierzach Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, a także o ludowcach, którzy w latach 1945-1947 byli prześladowani, a niektórzy z nich oddali życie za przynależność do PSL Stanisława Mikołajczyka.

                                                                           dr Czesław Siekierski

                                                                           Poseł do Parlamentu Europejskiego

Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego na Kongresie Europejskich Rolników w Atenach w dn. 6 października 2016

Parlament Europejski wielokrotnie wyrażał swoje przekonanie, że potrzebny jest dynamiczny i zrównoważony sektor rolnictwa, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, aby dalej realizować cele zapisane w Traktatach Rzymskich oraz sprostać bieżącym i przyszłym wyzwaniom, szczególnie w zakresie środowiska i klimatu. Ponad 50-letnie doświadczenia WPR pokazują zmiany, jakie zaszły w tym sektorze oraz w jego otoczeniu, a szczególnie w łańcuchu żywnościowym i to nie tylko tradycyjnie rozumianym jako rolnictwo-przetwórstwo-handel ale także poszerzonym o producentów i dostawców środków produkcji, którzy poprzez swoją monopolizację narzucają sztywne ceny na maszyny, urządzenia, środki ochrony roślin czy nawozy. Rolnik funkcjonuje przez to na ograniczonym wolnym rynku, gdyż tak ze strony odbiorców jego produktów jak i dostawców środków produkcji ma dyktowane warunki cenowe, które ograniczają jego dochodowość. Rolnik w tym długim łańcuchu żywnościowym jest najsłabszym ogniwem. To uzależnienie się powiększa, gdyż nowe technologie produkcji wymagają specjalistycznym maszyn i urządzeń, zaawansowanych środków ochrony roślin, a także w przemyśle spożywczym następuje wysoki stopień przetworzenia surowców rolniczych, co wydłuża czas żywotności tych artykułów spożywczych. Widzimy więc, że rolnictwo, wytwarzanie żywności są wciągane w system uprzemysławiania, pomimo, że robimy tak wiele, aby zachowywać tradycyjny, naturalny sposób wytwarzania żywności i odpowiednio docenić i wycenić wytwarzane przez nich dobra publiczne.

Dynamiczny i zrównoważony sektora rolnictwa wymaga silnej ekonomicznej pozycji rolników w tym długim łańcuchu żywnościowym. Parlament wielokrotnie mówił o słabej pozycji rolników w tym łańcuchu i nieuczciwych praktykach handlowych. Uważamy, że jeśli funkcjonuje wspólny europejski rynek, to niezbędne są także ramy prawne na szczeblu unijnym – same rozwiązania krajowe w tym zakresie nie wystarczą, tym bardziej, że mamy ustawodawstwo unijne dotyczące zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych w stosunkach między przedsiębiorcami a konsumentami – Dyrektywa 2005/29/WE. Niezbędne jest więc stworzenie ustawodawstwa UE na rzecz zwalczania nieuczciwych praktyk także między różnymi podmiotami w obszarze produkcji i dostaw żywności, musimy w tym zakresie przekonać inne Dyrekcje Generalne Komisji i część komisarzy. W tym miejscu chcę podziękować Prezydencji słowackiej i Pani Minister osobiście za podjęcie tego problemu z taką determinacją.

Drugim warunkiem dla dynamicznego rozwoju unijnego rolnictwa jest stabilność na poszczególnych rynkach rolnych. Muszą być wypracowane takie instrumenty, które ograniczą kryzysy rynkowe, głównie w zakresie wielkości dostaw produkcji jak też ekstremalnej zmienności cen. Stąd błędem było ograniczenie instrumentów interwencji na rynkach rolnych w ramach ostatniej reformy WPR na okres 2014-2020. Doświadczyliśmy tego na rynku mleka, wieprzowiny, a obecnie przychodzi się nam mierzyć z kłopotami na rynku zbóż. Niekorzystne warunki pogodowe ostatniego okresu wegetacyjnego spowodowały drastyczny spadek plonów i utratę jakości większości uprawianych zbóż w znacznej części Europy. Wielu rolników traci płynność finansową, nie jest w stanie spłacać kredytów, gdyż spadek dochodów jest wyjątkowo duży, przez co nie będą w stanie pokryć kosztów kolejnego cyklu produkcji, a to może wpłynąć na produkcję zboża w roku 2017. Będzie to miało wpływ również na sektor hodowlany. W takich warunkach Unia musi podjąć działania – Komisja Europejska powinna przedstawić pilnie odpowiednie propozycje. Parlament, nasza Komisja Rolnictwa w pełni rozumie i popiera żądania rolników.

Trzeci problem to potrzeba stymulowania wykorzystania w gospodarstwach technologii informatycznych i komunikacyjnych, robotyki, dużej ilości danych, czy też rolnictwa precyzyjnego, co może uczynić rolnictwo bardziej efektywnym surowcowo, a przez to bardziej zrównoważonym. Dużym wyzwaniem staje się poprawa konkurencyjności europejskiego rolnictwa, szczególnie wobec coraz większego otwierania naszego rynku, liberalizacji warunków dostępu dla produktów żywnościowych spoza Unii. Myślę tu o CETA (umowa handlowo-inwestycyjna z Kanadą), TTIP (umowa handlowo-inwestycyjna z USA), Mercosur (m.in. Argentyna i Brazylia) oraz innych porozumieniach handlowych, które wywołują obawy wśród rolników, którzy uważają, że udostępnienie naszych rynków jest zbyt duże – w czym mają dużo racji, że niewypełniane są tam standardy produkcji, które obowiązują w Unii Europejskiej oraz praktyki w zakresie dobrostanu zwierząt, przez co rolnicy w tych państwach mają niższe koszty produkcji i są bardziej konkurencyjni. Ponadto mamy dalej embargo rosyjskie, a z drugiej strony niektóre kraje, w tym Polska odczuwają nadmierny napływ zbóż i kukurydzy z Ukrainy.

Za mało jest dyskusji o następstwach, jakie przyniosą dla rolnictwa podpisywane porozumienia handlowe, a Komisja jeszcze nie przygotowała zbiorczego zestawienia całościowych skutków wszystkich tych porozumień dla rolnictwa. Jest obawa, że konkurencja zewnętrzna będzie prowadziła do znacznego powiększania gospodarstw w Europie, wzrostu skali produkcji, uprzemysławiania rolnictwa oraz zbliżania standardów i sposobów przetwarzania żywności do tych występujących we wspomnianych powyżej krajach, a to oznacza odchodzenie od europejskiego modelu rolnictwa, który jest przyjazny dla środowiska, charakteryzuje się wysokimi standardami w obszarze dobrostanu zwierząt oraz jakością tak ważną dla konsumenta, a przecież jakość wyżywienia decyduje o zdrowiu i kondycji społeczeństwa. O tym musimy mówić głośno, aby zrozumieli to podatnicy i konsumenci, i kierowali się tym przy podejmowaniu decyzji przy zakupie żywności czy przy wspieraniu finansowych WPR.

Wspólna polityka rolna przeznacza istotne środki na utrzymanie stanu środowiska. Wiemy jak złożone są problemy związane z zazieleniem, ile środków przeznaczamy na projekty rolno-środowiskowo-klimatyczne. Nie w pełni wykorzystywane są również odnawialne źródła energii na obszarach wiejskich, które mogą przecież obniżyć uzależnienie naszych gospodarstw od paliw kopalnych, poprawić ich dochody, tworzyć nowe miejsca pracy na wsi. Wiemy bowiem, że ceny produktów rolnych są bardzo uzależnione od cen energii, a gospodarstwa rolne mają wyjątkowe warunki do korzystania z energii wytwarzanej z własnych odnawialnych źródeł. Niezrozumiałe jest także ograniczanie produkcji biopaliw przy nadprodukcji w rolnictwie, istniejących nieużytkach czy wyłączaniu ziemi z użytkowania rolniczego. Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, mimo dużych starań przegrała batalię o zablokowanie wprowadzenia limitu konwencjonalnych biopaliw z upraw rolnych w paliwach transportowych, który ostatecznie został ustalony na poziomie 7% w okresie do 2020 r.

Sektor rolnictwa jest bardzo uzależniony od klimatu, ponieważ ma on istotny wpływ na działalność rolniczą, produkcja bezpośrednio zależy od warunków klimatycznych ale także przyczynia się do zmian klimatycznych poprzez emitowanie gazów cieplarnianych z jednej strony, ale z drugiej może także ograniczać te emisje przez redukowanie gazów cieplarnianych oraz wychwytywanie dwutlenku węgla. Ogromny pozytywny wpływ na klimat mają też lasy, których pochłanianie CO2 powinno być uwzględnione w bilansie emisji. W tym kontekście należy również wspomnieć, że w tym tygodniu wyraziliśmy zgodę w Parlamencie Europejskim na ratyfikację porozumienia klimatycznego z Paryża, przez co może ono teraz wejść w życie, jako pierwsza, prawnie wiążąca globalna umowa w obszarze klimatu. Dla właściwego funkcjonowania rolnictwa kluczowy jest również dostęp do wody, a ten w ostatnim czasie pogarsza się, m.in. w wyniku zmian klimatycznych i niezrównoważonej gospodarki wodnej. Dlatego potrzeba racjonalizacji użycia wody w rolnictwie oraz znaczących inwestycji w obszarze małej retencji i irygacji.

Uczynienie rolnictwa dynamicznym i zrównoważonym sektorem musi być nie tylko celem bieżącym ale przesłaniem dla Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. 

Relacje z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego we wrześniu 2016 r.

Prezentacja sporządzonego przez departament tematyczny badania pt. „Interakcje między działaniami zewnętrznymi UE a wspólną polityką rolną”

W ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dniu 20 czerwca 2016 miała miejsce prezentacja badania tematycznego „Interakcje między działaniami zewnętrznymi UE a wspólną polityką rolną”. Badanie to zostało przygotowane przez służby Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji AGRI a jego tekst dostępny na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Badanie to stanowi pogłębioną analizę zagadnień, na które od dawna z naciskiem zwraca uwagę Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Poseł Czesław Siekierski przypominając, że ostatnie lata
i występujące w tym czasie kryzysy w sektorze rolnictwa świadczą o tym, że jego przyszłość należy rozważać w kategoriach nie tylko krajowych i lokalnych ale też europejskich i globalnych. Wpływ na to mają rosnące uwarunkowania zewnętrzne związane m.in. ze stworzeniem wspólnego europejskiego rynku gwarantującego swobodny przepływ towarów, umowami liberalizującymi handel, czy też działaniami politycznymi mającymi skutki ekonomiczne, takimi jak np. embargo rosyjskie.

O charakterze, ale i pewnych ograniczeniach, z jakimi musieli zmierzyć się autorzy badania czytamy we wprowadzeniu: Niniejsze sprawozdanie zmienia kierunek dyskusji w celu zadania pytania, w jaki sposób działania zewnętrzne Unii (np. polityka handlowa prowadzona w ramach członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO), pomoc Unii na rzecz krajów rozwijających się itd.) wywarły wpływ na WPR i jaki mogą mieć wpływ w przyszłości. Największy problem dla niniejszej analizy i podobnych studiów stanowi fakt, że scenariusz alternatywny – tj. ewolucja WPR w przypadku niepodjęcia przez UE tych działań zewnętrznych – jest w dużym zakresie nieznany.

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
26-09-2016

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Praw Kobiet: Kobiety i ich rola na obszarach wiejskich

26 września 2016 odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli pierwsza wymiana poglądów na temat sprawozdania w sprawie kobiet i ich roli na obszarach wiejskich. W przygotowanie wspomnianego sprawozdania na równych prawach zaangażowane są dwie komisje PE, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) oraz Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM). W trakcie posiedzenia posłowie wysłuchali wystąpień sprawozdawczyń z ramienia obydwu komisji, po czym rozpoczęła się szersza dyskusja na forum połączonych komisji AGRI i FEMM.

W ramach dyskusji i wstępnych wystąpień zwracano uwagę na potrzebę szerszego ukazania sytuacji kobiet na obszarach wiejskich, gdyż jednym z kluczowych problemów jest brak widoczności kobiet zajmujących się rolnictwem. Zazwyczaj właścicielami gospodarstw są mężczyźni a kobiety na tych stanowiskach pojawiają się znacznie rzadziej. Często kobiety są właścicielami tych najmniejszych gospodarstw, które najczęściej w bardzo niewielkim stopniu korzystają ze wsparcia z WPR, lub są go w ogóle pozbawione.

Ponadto, bardzo często kobiety nie mają wystarczających dochodów, żeby móc pozwolić sobie na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, przez co nie widnieją w systemach ubezpieczeń i mają przez to mniejsze prawa, np. nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego albo urlopu ze względu na chorobę. Niski jest również udział kobiet w zarządach spółdzielni, lokalnej administracji, czyli ogólnie na stanowiskach decyzyjnych.
Zwrócono również uwagę na to, że często kobiety mieszkające na wsi mają więcej zadań do wykonania niż kobiety w mieście. Ogromnym wsparciem byłyby dla nich dalsze udogodnienia infrastrukturalne oraz wsparcie w zakresie zakładania własnej działalności oraz przygotowanie programów ukierunkowanych na ich konkretne potrzeby. Bardzo ważne jest wspieranie kobiet, aby mogły uzyskać niezależność finansową.

Przewodniczący Posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski zwrócił uwagę na to, że omawiana sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Gorsza wydaje się istotnie sytuacja kobiet głównie w mniejszych gospodarstwach. W przypadku tych większych rozkład skala dochodów są już jednak inne. W kwestii dotyczącej własności gospodarstw, w wielu przypadkach w gospodarstwach panuje współwłasność majątkowa, na co tez warto zwrócić uwagę.

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
29-09-2016

W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich?

Posiedzenie komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dniu 29 września 2016 przyjęto w głosowaniu sprawozdania z własnej inicjatywy „W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich?”. Autorem sprawozdania przygotowywanego w AGRI jest Poseł Eric Andrieu (S&D, Francja). Do projektu sprawozdania złożono 331 poprawek, do których dodano również opinie Komisji FEMM (Prawa Kobiet i Równouprawnienie) i EMPL (Zatrudnienie i Sprawy Socjalne). Celem usprawnienia głosowania, Grupy polityczne wynegocjowały 31 poprawek kompromisowych obejmujących dużą część wyjściowego tekstu oraz dwóch wspomnianych opinii. Głosowanie sprawozdania na sesji plenarnej w Strasburgu wstępnie zaplanowano na drugą sesję październikową.

Sprawozdawca AGRI podkreślał znaczenie sprawozdania dla ukierunkowani działań w przyszłości. Sprawozdanie zawiera również pomysły dotyczące przyszłej reformy WPR, która będzie musiała odpowiedzieć na oczekiwania rolników i obywateli, aby stanąć na wysokości zadania. Liczba złożony oprawek ukazuje, że poruszone zagadnienie dotyka wielu różnych obszarów z zakresu kompetencji różnych komisji parlamentarnych. Po ponad 50 latach WPR nie można powiedzieć, że rolnictwo ma przyszłość i trzeba o tę przyszłość zadbać.

Przewodniczący posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski podkreślił również wagę szerokiego promowania sposobu myślenia o rolnictwie i rozwoju wsi, aby ta była upowszechniana również wśród posłów innych komisji i była znana wyborcom.

Wystąpienie przewodniczącego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO), Martina Ekvada

29 września 2016, na forum Komisji AGRI miało miejsce wystąpienie Przewodniczącego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO), Pana Martina Ekvada, który przedstawił prace Urzędu obecne wyzwania, z jakimi się boryka. Należy przy tym zwrócić uwagę na rolę Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego UE na rzecz zwiększania wielkości plonów w Europie.

Pan Ekvad poinformował posłów o porozumieniu administracyjnym przyjętym przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin i Europejski Urząd Patentowy, co jest rzeczą bardzo pozytywną, gdyż istnienie równowagi między patentami i ochroną praw do odmian roślin leży w interesie przejrzystości w odniesieniu do ochrony prawnej wynalazków natury biotechnologicznej. Po prezentacji miała miejsce debata z udziałem posłów.

Reprezentujący CPVO Martin Ekvad mówił o strukturze organizacyjnej Urzędu, jego finansowaniu oraz ciągle rosnącej liczbie przyjmowanych wniosków, zaznaczając, że w okresie 25-letniej działalności otrzymano ich łącznie około 57 000. Większość wniosków napływa z Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Danii czy Wielkiej Brytanii a 20% spoza UE (USA, Szwajcaria, Izrael, Tajlandia, itd.). Najwięcej wniosków dotyczy roślin ozdobnych, takich jak tulipany czy róże, ale również roślin wykorzystywanych w rolnictwie (25%), warzyw (17%), owoców (8%). Urząd posiada biura zewnętrzne zajmujące się testami w różnych państwach członkowskich, aby były rozmieszczone również pod kątem warunków klimatycznych korzystnych dla różnych odmian.

Przewodniczący posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski podkreślał znaczenie obszaru, jakim zajmuje się CPVO, dla rolnictwa i postępu oraz zachęcał do bliższego zapoznania się z jego pracami.

Środki ochronne przeciwko agrofagom roślin

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego 29 września 2016 miała również miejsce dyskusja w sprawie projektu zalecenia do drugiego czytania dotyczącego przygotowanego w AGRI sprawozdania o środkach ochronnych przeciwko agrofagom roślin. Termin składania poprawek wyznaczono na 4 października 2016.

Na tym etapie procedury legislacyjnej, zgłoszenie jakichkolwiek poprawek do uzgodnionego tekstu, jeśli zostanie on przyjęty, sprawiłoby jednak, że osiągnięte porozumienie upadnie, czego skutkiem będzie rozpoczęcie nowych negocjacji z Radą. W swoim wystąpieniu, sprawozdawczyni podkreślała, że udało się wypracować bardzo dobry, szeroki kompromis a dokument jest zrównoważony, dlatego zaleca nie zgłaszanie żadnych poprawek, gdyż to znacząco i niepotrzebnie wydłużyłoby całą procedurę.

W grudniu 2015 udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie w ramach rozmów trójstronnych z Radą w obecności przedstawicieli Komisji Europejskiej, a uzgodniony tekst został przyjęty przez komisję AGRI 26 kwietnia 2016. Rada przyjęła swoje stanowisko z pierwszego czytania w lipcu, które w pełni odpowiada tekstowi uzgodnionemu w czasie rozmów trójstronnych. To stanowisko Rady zostało ogłoszone przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego w czasie ostatniej sesji plenarnej.

Sprawozdawczynią z ramienia AGRI jest Pani Anthea McIntyre (EKR, Wielka Brytania), która zaprezentowała projekt zalecenia do drugiego czytania, które utoruje drogę dla uzgodnionego tekstu, aby mógł on być przyjęty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Strona internetowa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/agri/draft-agendas.html

Orędzie i debata o stanie Unii 2016

Orędzie Przewodniczącego Komisji Europejskiej o stanie Unii i następująca po nim debata z europosłami powoli wpisują się już na stałe w europejską agendę polityczną. Tradycja ta została zainicjowana przez poprzedniego szefa Komisji Jose M. Barroso w 2010 r. w oparciu o wzorzec amerykański. Tym razem jednak przewodniczący Jean C. Juncker zanegował to uproszczone porównanie wskazując na początku swego wystąpienia, że Europa jest zbytnio zróżnicowana, aby porównywać orędzie Prezydenta USA i Przewodniczącego Komisji Europejskiego – w końcu Unia to nie Stany a Stany to nie Europa. Debata o stanie Unii symbolicznie rozpoczyna dialog z Parlamentem i Radą w sprawie Programu Prac Komisji na następny rok. Tym razem, jak zaznaczono w komunikacie Komisji, orędzie jej szefa stanowiło również wkład Komisji w debatę o przyszłym kształcie Unii, która miała miejsce na szczycie szefów państw i rządów UE 16 września w Bratysławie, lecz ostatecznie nie przyniosła wyraźnego przełomu.

Tegoroczne orędzie i debatę o stanie Unii można by podsumować w następujący sposób: „Unia się rozchodzi”. Takich słów w jednej z dyskusji użył Waldemar Pawlak. Jest określenie może trochę na wyrost ale pokazuje problem. Chyba pierwszy raz przyznał to również szef Komisji, który posunął się nawet do stwierdzenia, że „następne 12 miesięcy będzie kluczowe, jeśli chcemy zjednoczyć na nowo naszą Unię”. Juncker w swoim wystąpienie zaprezentował więc swoje recepty na zatrzymania i odwrócenie procesu dezintegracji, którego symbolicznym momentem była decyzja o Brexicie. Według szefa Komisji mamy „ za mało Europy w Unii i zbyt mało Unii w Europie”. Zwrócił tutaj uwagę, że obecnie na pierwszym miejscu stawiamy interesy narodowe, co jest zrozumiałe ale potrzeba raczej łączenia tych interesów przez Unię niż ich dalszego mnożenia. Podkreślił również swego rodzaju modę na nacjonalizm, z którą mamy obecnie do czynienia w Europie. Nie sposób się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Wszyscy widzimy bowiem co dzieje się nie tylko w Polsce czy na Węgrzech ale też we Francji, Holandii czy w Niemczech. Najbardziej niebezpieczne jest jednak to, że te siły nacjonalistyczne i populistyczne są zarazem mocno prorosyjskie i proputinowskie i często przez Moskwę wspierane, również finansowo. Proces ten zainicjowali jeszcze przed kilkoma dekadami brytyjscy politycy, którzy stworzyli nośną narrację, że „co złe to Unia, co dobre to my”. Powtarzali to tak długo i często, że społeczeństwo w to uwierzyła i znalazło to swój wyraz w decyzji o wyjściu z Unii. Podobnie mamy teraz w Polsce pod rządami PiS. Należy przypomnieć, że podczas pierwszej debaty o Polsce w europarlamencie Pani premier najwięcej oklasków otrzymała ze strony populistycznych ugrupowań, które zwiększyły swój udział w Izbie, nie mają wprawdzie jeszcze wpływu na decyzje ale są opiniotwórcze i krzykliwe.

Jako jedną z recept na zmianę niekorzystnych trendów w Europie Juncker wskazał wzmocnienie wymiaru socjalnego Europy, ale należałoby raczej mówić o wymiarze ekonomiczno-społecznym. W tym kontekście wspomniał m.in. o konieczności zachowania swobody przepływu osób, równej płacy za tą samą pracę (poparł w ten sposób dyrektywę o delegowaniu pracowników, której obecny kształt budzi wiele obaw m.in. w Polsce), o potrzebie walki z kartelami i nadużyciami monopolistów, konieczności obrony europejskiego sektora stalowego przed dumpingiem z zagranicy, postulacie płacenia podatków w miejscu, gdzie dana firma zarabia a nie gdzie ma siedzibę itd. W rezultacie można było odnieść wrażanie, że wystąpienie spotkało się z większym uznaniem nie chadecji, z której Juncker się wywodzi ale lewej strony sali.

Odnosząc się do Brexitu szef Komisji podkreślił, że szanujemy decyzję Brytyjczyków ale w jego ocenie UE nie jest nią zagrożona. Zapewnił, że Brukseli zależy na dalszych przyjaznych stosunkach z Wielką Brytanią. Wydaje się jednak, że ewentualny przyszły dostęp Londynu do wspólnego rynku musi się wiązać z przestrzeganiem praw i wolności, które obowiązują w Unii.

Przewodniczący Juncker wziął również w obronę Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy spotykają się w ostatnim czasie z aktami agresji i ksenofobii w tym kraju. Nasz kraj został również wspomniany w orędziu w kontekście radości i entuzjazmu z integracji europejskiej, jaka towarzyszyła naszej akcesji w 2004 r.

W swoim orędziu przewodniczący Juncker niewiele miejsca poświęcił rolnictwu. Co prawda zaznaczył, że „Komisja będzie zawsze stać po stronie rolników (…). Nigdy nie zaakceptuję, żeby mleko było tańsze niż woda” ale można by zapytać o jaką wodę tutaj chodzi? Na rynku jest przecież duże zróżnicowanie w tym zakresie – jest też przecież woda typu premium, której ceny są wygórowane.

W wystąpieniu nie mogła oczywiście zabraknąć odniesienia do tzw. Planu Junckera, tj., Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS). Przewodniczący Komisji chwalił się, że zmobilizowane zostało już ponad 115 mld euro z tego Funduszu na pobudzenie inwestycji i zatrudnienia w Unii. Ponadto zapowiedział podwojenie jego kapitału z obecnych 315 do 630 mld euro w najbliższych latach. Powiązanym postulatem Komisji jest utworzenie unii rynków kapitałowych, która przyczyniłaby się do stabilizacji gospodarki.

Co zaskakujące zabrakło szerszego odniesienia do bodaj najbardziej palącego problemu, z jakimi od kilku lat boryka się Unia, tj. kwestii uchodźców. Co prawda Juncker mówił o solidarności, a raczej jej braku w odniesieniu do przyjmowania migrantów przez kraje członkowskie, o wzmocnieniu i przekształceniu Frontexu w Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną z siedzibą w Warszawie oraz zapowiedział uszczelnienie granic Bułgarii, gdzie obecnie otwiera się nowy szlak migracyjny, ale nie przedstawił żadnych nowych pomysłów na systemowe rozwiązanie problemu.

Dużo miejsca poświęcone zostało również kwestii przyszłości młodzieży w Europie. Szef Komisji zapowiedział dalsze działania na rzecz promocji zatrudnienia wśród młodych oraz wspierania tzw. start-upów.

Jednym z najważniejszych punktów orędzia przewodniczącego Junckera jest bez wątpienia zapowiedź utworzenia tzw. unii obronnej, tj. ściślejszej współpracy wojskowej państw członkowskich, z możliwym utworzeniem w przyszłości europejskiej armii. Potwierdzenie tej tezy znajdujemy w samym tytule orędzia, który brzmi: „Orędzie o stanie Unii 2016 r.: W kierunku lepszej Europy – Europy, która chroni, wzmacnia i broni”. Taką współpracę zainteresowanych państw przewiduje Traktat z Lizbony, i zdaniem Junckera teraz przyszedł czas, aby podjąć działania w tym kierunku. Warto podkreślić, że zapowiedź ta nie była zaskoczeniem, ponieważ już na kilka tygodni wcześniej w wypowiedziach polityków niemieckich, francuskich czy włoskich pojawiały się sygnały, że współpraca obronna ma być nowym motorem integracji europejskiej po Brexicie oraz sposobem na odzyskanie zaufania obywateli zatroskanych o swoje bezpieczeństwo w świetle wydarzeń na arenie międzynarodowej. W orędziu pojawia się więc zapowiedź rozwijania wspólnych europejskich struktur wojskowych i utworzenie wspólnego sztabu we współpracy z NATO. Przewiduje się również utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego oraz emisję europejskich obligacji obronnych, co wkrótce po orędziu zapowiedziała już komisarz ds. przemysłu Elżbieta Bieńkowska. Działania te wydają się uzasadnione w świetle danych przedstawionych przez komisarz, z których wynika, że na przestrzeni ostatnich lat wydatki na zbrojenia wzrosły w Chinach o ok. 160 %, a w Rosji prawie o 100%, podczas gdy w Europie spadły o 9%. Należy jednak zaznaczyć, że Unia nie może tworzyć NATO bis. Powinniśmy się raczej skupić na niesieniu pomocy w ramach misji pokojowych, stabilizacyjnych, szkoleniowych czy też likwidujących skutki klęsk żywiołowych.

Podsumowując tegoroczne orędzie i debatę o stanie Unii można powiedzieć, że dało się odczuć wyraźną dezorientacją co do dalszych losów Wspólnoty. Tym bardziej dziwne było to, że przewodniczący Juncker wniósł w swoje wystąpienie tak mało ekspresji i lotnych sformułowań oraz, że czytał je z kartki. Dlatego trudno nie zgodzić się z niektórymi głosami z sali, że było ono zbyt mało przełomowe jak na okres, w którym się znajdujemy, a sam Juncker wydawał się być przybity ogromem wyzwań. W mojej opinii orędzie miało również w zbyt dużym stopniu charakter sprawozdawczy, a zabrakło w nim jasnych wizji przyszłości podpartych konkretnymi inicjatywami.

Z kolei w toku debaty można było odnieść wrażenie, że europosłowie niemieccy czy francuscy z partii głównego nurtu, w ślad za swoimi liderami narodowymi mówią o wzmocnieniu Europy ale w rzeczywistości potrzebują Unii, aby ich kraje mogły mieć w niej nadal dominującą pozycję i korzystać z niej, aby realizować się na arenie międzynarodowej jako mocarstwa. W tym zachowaniu polityków głównych państw Unii widać więc pewną sprzeczność, co też z pewnością nie poprawia obecnego stanu Unii.

dr Czesław Siekierski

Poseł do Parlamentu Europejskiego